จัดทัพกำชับนโยบายอุตสาหกรรม

จากการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านมาหลายเดือนก็เริ่มเห็นนโยบายที่ชัดเจนขึ้น และการบูรณาการการทำงานของหลายๆ หน่วยงานไปพร้อมๆ กัน จากสิ่งแรกที่เห็นคือการปรับปรุงนโยบายของกระทรวงภายใต้คำว่า MIND “ใช้หัวและใจ” ทำงาน โดยแบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่

คือ 1.ความสำเร็จทางธุรกิจ การปรับธุรกิจให้เหมาะสมกับโลกอนาคต 2.การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมทั้งยามปกติและเมื่อเกิดวิกฤต 3.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก และ 4.การกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เน้นสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระตุ้นผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมทำงานร่วมกับชุมชนและเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง  

จากแนวความคิดการรีแบรนด์ของกระทรวงอุตสาหกรรมสู่ MIND ด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน อย่างที่กล่าวไปว่าเริ่มเห็นการบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว แต่หน่วยงานหลักภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม อย่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ก็จำเป็นต้องยึดหลักนโยบายนี้และเดินไปพร้อมกันด้วย 

ล่าสุดจึงเห็นว่าท่านปลัด “ณัฐพล รังสิตพล” ก็ได้จัดทัพเดินสายกำชับให้มีการตรวจติดตามราชการในพื้นที่สำนักอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดและเน้นย้ำนโยบาย MIND ที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ไว้เป็นแนวการทำงานของทุกหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนงานปี 2566 โดยการย้ำให้ทุกโรงงานในพื้นที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การทำงาน มุ่งสู่ความสำเร็จทั้ง 4 มิติ ตามนโยบายของกระทรวง ทั้งในด้านผลิตภาพและการดูแลสิ่งแวดล้อม ใส่ใจชุมชนและร่วมพัฒนาอาชีพ กระจายรายได้ให้ชุมชนโดยรอบโรงงาน

โดย “วิษณุ ทับเที่ยง” หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยว่า สำหรับในการตรวจติดตามราชการปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ข้อเสนอแนะการตรวจราชการ ดังนี้ 1.เน้นย้ำการตรวจกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม โดยการเร่งรัดการตรวจ กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงจะเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  

2.ให้เตรียมสำรวจและคัดเลือกสถานประกอบการเป้าหมาย เพื่อกรอกข้อมูลลงในระบบ I-Single Form พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาการใช้งานระบบ I-Single Form ให้มีความชำนาญ พร้อมสำหรับการเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้การใช้งานระบบต่อสถานประกอบการในพื้นที่ 3.การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GI) เน้นย้ำให้เร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ พร้อมเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ เตรียมยกระดับการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้ผู้ประกอบการต่อไป 

4.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ OPOAI-C โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน หรือสุ่มเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อลดผลกระทบจากเรื่องร้องเรียนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงงานอุตสาหกรรม 5.ประชาสัมพันธ์และคัดเลือก เสนอรายชื่อโรงงานในพื้นที่ที่มีการประกอบการที่ดี เป็นแบบอย่าง มีการดำเนินงานครบ 4 มิติ ตามนโยบายของกระทรวง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นและอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมของกระทรวงอุตสาหกรรม 

และ 6.ปัญหาผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด ให้อุตสาหกรรมจังหวัดรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคจากภาคเอกชนในพื้นที่ และนำเสนอการแก้ไขผังเมือง เริ่มต้นตั้งแต่การประชุมภายในจังหวัดเพื่อให้มีต้นเรื่องจากจังหวัดเสนอเข้าไปสู่หน่วยงานส่วนกลาง เพื่อดำเนินการพิจารณาแก้ไขผังเมืองให้ตอบสนองต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่อไป

หลังจากนี้คงต้องติดตามกันอย่างเข้มข้นว่าความชัดเจนของนโยบาย MIND นั้นจะสามารถสร้างความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในประเทศได้มากน้อยเพียงใด และในช่วงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลังการเลือกตั้งใหม่นั้น จะเห็นอะไรที่เปลี่ยนไปของนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมอีกหรือไม่ แต่ก็เชื่อว่าทุกแนวทางดำเนินงานน่าจะนำประชาชนและผู้ประกอบการเป็นที่ตั้งแน่นอน.

 

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แผนดันเศรษฐกิจไทยด้วยซอฟต์เพาเวอร์

ในช่วงปีที่ผ่านมา คนไทยมักจะได้ยินคำว่าซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) อย่าหนาหู เพราะมีกระแสเกิดขึ้นมากมาย ทำให้ผลผลิต สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของไทยนั้นได้รับความนิยมมากขึ้น

ล้อมคอกแท็กซี่นอกรีต

ดูเหมือนว่าปัญหาแท็กซี่เอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารจะกลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้ง หลังจากโลกออนไลน์ได้มีการโพสต์ถึงพฤติกรรมแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์-โก่งราคาผู้โดยสารชาวต่างชาติ หนักหนาสาหัสไปกว่านั้นคือไม่รับผู้โดยสารคนไทย ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บริเวณอิมแพ็ค

ESGความยั่งยืนคือ“โอกาส”

ESG แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนกำลังได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกในปัจจุบัน และไม่ใช่แค่เทรนด์เท่านั้น เป็นแนวคิดระดับโลกที่ธุรกิจทุกขนาดจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้โลกของเราอยู่ได้อย่างยั่งยืน และธุรกิจสามารถดำเนินต่อได้ในอนาคต โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก

ยังต้องจับตาดูเศรษฐกิจรอบโลก

ดูเหมือนว่าจะยังมีหลายสถานการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ต้องเฝ้าจับตาดูในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะทางฝั่งของสหรัฐ ที่เฟดเผยว่าอาจไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงมาก

การจัดตั้งรัฐบาลในม่านหมอก

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการเซ็น MOU ของ 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล ซึ่ง MOU ฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันของรัฐบาลผสมที่นำโดยพรรคก้าวไกล โดยในเนื้อหาหลักของข้อตกลงนี้มีหลายประเด็น ทั้งในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านการต่างประเทศ