ชาวเลอันดามัน ร้องผู้ว่าฯภูเก็ต ทบทวนให้เอกชนเช่าที่สร้างโรงแรมริมหาดไม้ขาว

เครือข่ายชาวเลอันดามัน รวมตัวกันยื่นหนังสือ เรียกร้องให้ผู้ว่าภูเก็ตทบทวนการอนุญาตให้เอกชนเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงแรม ให้แก้ไขภายใน 15 วัน

11 ส.ค.2566 - เครือข่ายชาวเลอันดามันและเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง รวมตัวกัน กว่า 20 คน รวมตัวกันยืนถือป้ายข้อความว่า " ชาวเล และ เต่าทะเลอยู่คู่หาดไม้ขาวมายาวนาน,รวมใจSAVE หาดไม้ขาวฯ และ ยื่นหนังสือแก่นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และยื่นหนังสือแก่ ว่าที่ ร้อยตรึ สมชาติ เตชถาวรเจริญ ส.ส.เขต 1 จังหวัดภูเก็ต พรรคก้าวไกล โดยมี นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นายจุลพงศ์ อยู่เกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นางสาวอรวรรณ หาญทะเล เครือข่ายชาวเลอันดามัน กล่าวว่า การรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และส.ส.จังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบพื้นที่ ตำบลไม้ขาวอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมนอนหาดของชาวเลและเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเลชนเผ่ามอร์แกนเป็นพื้นที่ประเพณีตั้งแต่บรรพบุรุษที่ยังดูแลรักษาร่วมกับ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ แต่ เมื่อต้นปี2566 มีการปักเขตลวดหนาม ระบุว่าเป็นพื้นที่ของราชพัสดุและให้ เอกชนเช่าที่ดิน เพื่อทำโรงแรม ซึ่ง พวกเรา ขอให้ พิสูจน์สิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ราชพัสดุหรือพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ต้องพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินที่ชัดเจนให้กับชาวเลรับรู้ด้วยและให้คำนึงวิถีชีวิตของชาวเลการทำประมงพื้นบ้านและการวางไข่ของเต่าทะเล

จากนั้น แกนนำ เครือข่ายชาวเลอันดามัน อ่านคำแถลงการณ์ ปกป้องหาดไม้ขาวให้เต่ามะเฟืองและพื้นที่นอนหาดชาติพันธุ์ชาวเลผืนสุดท้าย โดยยื่นข้อเสนอรวม 4 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งทบทวนการอนุญาตให้เอกชนเช่าที่เพื่อสร้างโรงแรมเพราะจะส่งผลกระทบกับพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงพื้นที่วางไข่ของเต่ามะเฟือง และเขตพื้นที่นอนหาดตามวิถีวัฒนธรรมชาวเลผืนสุดท้าย และมีคำสั่งให้โรงแรมที่ได้เช่าพื้นที่ที่ต้องรื้อถอนเสารั้วลวดหนามออกและชะลอการดำเนินการใดๆจนกว่าการจะมีแนวทางการแก้ปัญหาเสร็จสิ้น

ข้อ 2.ให้กระทรวงการคลังยุติการดำเนินการอนุญาตให้เช่าที่ดินเพราะท่านจะถือเป็นผู้ทำลายล้างพื้นที่วางไข่ของเต่าและทำลายวิถีวัฒนธรรมชาวเลอันดามัน

ข้อ 3 .ให้กระทรวงวัฒนธรรมเร่งประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลประเพณีนอนหาชาวเล

ข้อ 4. ขอให้สื่อมวลชนและสังคมร่วมจับตาติดตามร่วมสื่อสารช่วยเรียกร้องไม่ให้รัฐเอื้อที่ดินชายหาดแห่งนี้ให้ทุนข้ามชาติให้เกิดความเป็นธรรมทางนโยบายกฎหมายและหยุดการใช้อำนาจทั้งจากรัฐและนายทุนผู้มีอิทธิพล

เครือข่ายชาวเลอันดามันและเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.จังหวัดภูเก็ต)จะร่วมกับภาคีเครือข่ายและคนในสังคมที่ยังต้องการหาดไม้ขาวให้เต่าทะเลจะสู้ยืนหยัดบนหลักการสิทธิและกฎหมายที่สร้างสรรค์สันติและเป็นธรรมเพื่อรักษาแผ่นดินชายหาดไม้ขาวให้ชาวไทยชาวต่างชาติได้มาพักผ่อนให้ชาวเลได้ดำรงวิถีวัฒนธรรมให้สัตว์และพืชโดยเฉพาะเต่าทะเล ได้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไปแต่หากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่เรียกร้องภายใน 15 วันพวกเราจะไปเรียกร้องกับหน่วยงานรัฐส่วนกลางที่กรุงเทพฯ ต่อไปด้วยศรัทธาในพลังประชาชนและความเป็นธรรม พวกเราเชื่อมั่นว่าในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้จังหวัดภูเก็ตและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่หาดไม้ขาวให้ยั่งยืน

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เรื่องนี้ จังหวัดภูเก็ตจะต้องได้รับรายงานจากนายอำเภอถลางและ จากธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ตในการเช่าที่ดิน ว่าให้ผู้ใดเช่าไปทำประโยชน์ใด และเรื่องที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร โดยในระดับจังหวัด จะดูแล ประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม ซึ่ง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วนทุกเรื่อง โดยตนจะสืบสวนข้อมูลและเสนอให้ผู้ว่า ฯภูเก็ตพิจารณาดูแลช่วยเหลือ ในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ถ้าได้ข้อมูลเร็วก็จะเร่งดำเนินการและโชคดีที่ส.สจังหวัดภูเก็ตได้เข้ามารับทราบในเรื่องนี้ด้วยจะได้ช่วยกันในระดับนโยบายระดับชาติ ซึ่ง จังหวัดภูเก็ตสามารถดำเนินการได้ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยจะหาทางออกที่ดีให้กับทุกฝ่าย ที่สำคัญต้องดูแลระเบียบกฎหมายดำเนินการในอำนาจตัดสินใจของผู้ว่าฯ

ด้าน ว่าที่ ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 1 พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต หลังจากรับเรื่องจากพี่น้อง ประชาชนจะนำเรื่องนี้ไปตั้งกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎร และน่าจะเกี่ยวข้องกับ 2 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงการคลังเพราะเป็นพื้นที่ราชพัสดุที่เกี่ยวข้องกับกรมธนารักษ์ โดยจะทำงานร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ต ที่มีเป้าหมายคือช่วยเหลือประชาชนและเป็นพื้นที่ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ คุ้มครองวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาติพันธุ์ชาวเลมอร์แกนและชาติพันธุ์อูรักลาโว้ย

จากนั้น เครือข่ายชาวเลอันดามันและเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ได้ยุติการรวมตัวกัน ในเวลา 15.30 น ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย ของหน่วยงานความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ต

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รังแรกของฤดูกาล! เต่ามะเฟืองวางไข่กว่า 100 ฟอง อุทยานฯเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค3) ได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-ท้ายเหมือง ว่าพบร่องรอยเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

'ในหลวง' เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตร 'พระราชินี' ทรงฝึกซ้อมแข่งเรือใบ จ.ภูเก็ต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน (เป็นการส่วนพระองค์) ไปยังโรงแรมบียอนด์ กะตะ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะทรงร่วมฝึกซ้อมและทรงร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบ

'ดีเอสไอ' อายัดทรัพย์กว่า 1 พันล้าน บัญชีม้าตัวเป้ง เว็บพนัน UFA หลังถูกจับคาสนามบิน

เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เข้าตรวจค้นอาคาร จำนวน 2 หลัง ซึ่งเป็นทรัพย์สินเครือข่ายของนายภาคภูมิ เว็บพนัน UFA ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ถนนเลียบหาดในหาน-อ่าวเสน แหลมกระทิง ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต ตามหมายค้น ศาลจังหวัดภูเก็ต

ทร.ไม่ตลกด้วย! สอบทหารเรือขับรถรับส่งผู้ช่วย สส.ก้าวไกล ฮึ่มผิดวินัยจริงลงโทษแน่

พลเรือตรีวีรุดม ม่วงจีน โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณี นายแทนคุณ จิตต์​อิสระ​ รักษา​การ​ประธาน​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​สิทธิ​มนุษยชน​และ​ความ​เสมอภาค​ระหว่าง​เพศ​ พรรค​ประชา​ธิปัตย์ เปิดเผยว่า ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคหนึ่ง มีทหารเรือชั้นยศพันจ่า 2 นาย

จับคนร้ายยิงลูกเหล็กใส่รถทัวร์ภูเก็ต เสียหาย 10 คัน ซัดทอดมาเฟีย 'โก ม.' คนจ้างวาน

ตำรวจแถลงข่าวการจับกุมคนร้ายก่อเหตุยิงลูกเหล็กใส่รถทัวร์ เสียหายรวม 10 คัน ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอปกครองรูปแบบพิเศษ

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า "เทศบาลนครภูเก็ต มีแนวความคิดการปกครองรูปแบบพิเศษ และเรื่องนี้เป็นนโยบายที่ได้หาเสียงกับพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักขณะนี้ได้ดำเนินการศึกษาออกแบบเรียบร้อยแล้ว ได้ทางสถาบันพระปกเกล้ามาดำเนินการวิจัยเป็นรูปเล่มออกมาเรียบร้อยแล้ว รอวันเวลาที่จะไปยื่นกับทางรัฐบาล