สนข. ผุดแผนเชื่อมเดินทางรถไฟฟ้า-สนามบิน

สนข. เปิดแผน 8 สถานีรถไฟฟ้าต้นแบบ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าถึงรอบสถานีฯ พร้อมระบบ Feeder เชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟฟ้า–สนามบิน หนุนขนส่งไร้รอยต่อ พ่วงกางแผน 20 โครงการ4 เฟส มูลค่า 4.3 พันล้าน คาดแล้วเสร็จภายในปี 80

23 พ.ย. 2565 – นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 2 ภายใต้การศึกษาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่า การประชุมดังกล่าว เพื่อนำเสนอสรุปแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) สนามบิน และระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น

ทั้งนี้ ตามที่ กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ สนข. จัดทำโครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อมุ่งเน้นปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ตลอดจนแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรอง หรือ Feeder เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าและสนามบิน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งที่ผ่านมาที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการสำรวจและศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบขนส่งมวลชนรองเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางหลายรูปแบบในกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ พบว่า มีโครงการย่อยจำนวนถึง 20 โครงการ โดยสามารถแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน จำนวน 35 สถานี ระยะสั้น จำนวน 54 สถานี ระยะกลาง จำนวน 84 สถานี และระยะยาว จำนวน 39 สถานี โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น กว่า 4,373 ล้านบาท และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2580 มีหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงคมนาคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้เสนอแผนปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนรองเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าอีกจำนวน 81 เส้นทาง โดยเป็นระบบบริการแบบประจำเส้นทาง (Fixed Route) จำนวน 36 เส้นทาง และเป็นแบบแล้วแต่เรียก หรือ On Demand จำนวน 45 เส้นทาง ทั้งนี้ ระบบขนส่งสาธารณะเหล่านี้จะปรับปรุงให้เป็นระบบ EV ทั้งหมด

สำหรับโครงการนำร่อง ที่ สนข.ได้เสนอปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณสถานีเพื่อเป็นต้นแบบจำนวน 8 สถานี(Preliminary Design) ได้แก่ 1.สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า 3 สาย (สายสีม่วง สายสีชมพู และสายสีน้ำตาล) เพิ่ม Public Skywalk Bridge และเพิ่มลานกิจกรรมยกระดับ บริเวณรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีน้ำตาลสร้างหลังคาคลุม(Covered walkway) ให้ร่มเงาแก่ผู้เดินเท้า 300 เมตร หน้าอุทยานมกุฏรมยสราญ2.สถานีเตาปูน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า 2 สาย (สายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน) 3.สถานีบางซื่อ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางไปยังสถานีกลางบางซื่อที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางของระบบรางที่สำคัญ (สายสีแดงเข้ม สายสีแดงอ่อน และสาย ARL รวมไปถึงรถไฟทางไกล และรถไฟความเร็วสูงในอนาคต) 4.สถานีท่าพระ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนทิศทางการเดินทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

5.สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับศูนย์การประชุมระดับนานาชาติที่มีผู้สัญจรมากเป็นพิเศษ 6.สถานีบางแค ซึ่งเป็นสถานีสำคัญในย่านกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก 7.สถานีศรีรัช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและมีปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนของการเดินทาง ปรับตำแหน่งที่จอดรถโดยสารประจำทางเพิ่มทางลาดให้สอดคล้องกับ Universal Design และ 8.สถานีตลิ่งชัน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนกับรถไฟทางไกลสายใต้ ปรับตำแหน่งที่จอดรถโดยสารประจำทางเพิ่มทางลาดให้สอดคล้องกับ Universal Design

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งที่ปรึกษาโครงการฯ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาพิจารณาประกอบการศึกษาในการปรับปรุงการจัดทำแบบเบื้องต้น(Preliminary Design) รวมทั้งรูปแบบการลงทุน และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และจะได้นำไปจัดทำกรอบแบบรายละเอียด (Definitive Design) ในขั้นต่อไป และจะสรุปการศึกษาในเดือนก.พ.2566 เพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดร.มานะ ชี้ 4 ปัญหาใหญ่ เหตุ ตร.บริการ VVIP นักท่องเที่ยวต่างชาติ

กรณีตำรวจท่องเที่ยวให้บริการ VVIP นักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากเรื่องไร้ศักดิ์ศรี คอร์รัปชันและมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่แล้ว กรณีนี้ยังแสดงให้เห็นปัญหาที่ใหญ่กว่า

สวยตาแตก! โฉมใหม่ สนามบินนครศรีธรรมราช คาดเปิดให้บริการ มี.ค.66

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช

'ชัชชาติ' รับสุดยื้อ กทม.ทำดีที่สุดแล้ว บีทีเอสปรับค่าโดยสารได้ตามเงินเฟ้อ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีการประกาศปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค 66 ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นไปตามกฎสัมปทาน สามารถปรับขึ้นได้ตามอัตราเงินเฟ้อภายใต้กรอบสัญญา

มาแล้วเปิดตัว รถแท็กซี่ไฟฟ้าวิ่งได้ไกล 505 กม.

เปิดตัวรถแท็กซี่ไฟฟ้า วิ่งได้ไกล 505 กิโลเมตร พบจองแล้วกว่า 150,000 คัน คาดรับรถได้ไตรมาส 2 ปีหน้า พร้อมเตรียมจัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถไฟฟ้า ของนิคมอุตสาหกรรม ไบโอฮับเอเชีย