ศธ. ไม่น้อยใจถูกปรับลดงบฯไปกว่า 700 ล้าน 'ตรีนุช' แม้กระทบหลายโครงการ แต่ยังบริหารได้

11ส.ค.2565-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งได้มีการปรับลดงบประมาณของแต่ละกระทรวงลงจำนวน 7,644,243,800 บาท โดยในงบประมาณจำนวนนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถูกปรับลดมากที่สุดเป็นลำดับที่ 3 จำนวน 737,486,100 บาทนั้น เรื่องนี้เราไม่กังวล เพราะอย่างน้อย ศธ.ได้รับการแปรญัตติงบประมาณจากการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาทางเลือก โดยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2569 กว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะได้ช่วยสร้างคุณภาพการศึกษา

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การถูกปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 จะกระทบต่อโครงการต่างๆ ที่ ศธ.ดำเนินการอยู่หรือไม่ เช่น โครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีงานทำ โครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน เป็นต้น ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอาจมีกระทบบ้าง แต่เราสามารถมาบริหารจัดการใหม่ภายใต้งบประมาณที่มีจำกัดได้ โดยเน้นโครงการที่สำคัญและเป็นเรื่องด่วนก่อน เพราะต้องยอมรับว่าภาระงานของ ศธ.มีอยู่จำนวนมาก ดังนั้นจะต้องบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสม เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

เพิ่มเพื่อน