'ชัชชาติ' ชี้ปัญหาหลัก กทม. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังจัดเก็บไม่มีประสิทธิภาพ

"สภากทม." เผยมติเห็นชอบในหลักการ ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณางบกทม. 62 ท่าน "ผู้ว่าฯกทม." เผยปัญหาหลักคือรายได้กทม. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชี้ฐานข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ต้องพัฒนาให้ละเอียดจะช่วยจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

7 ก.ค.2565 - ที่อาคารไอราวัฒพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตคลองสามวา ในฐานะโฆษกสภากรุงเทพมหานคร (สภากทม.) เปิดเผยภายหลังประชุมสภา กทม.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีนายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมใช้เวลาการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. ... ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยในวันนี้ (7 ก.ค.) ส.ก.ได้ร่วมกันอภิปรายรายละเอียดภาพรวมการตั้งงบประมาณหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับสำนัก และสำนักงานเขต

น.ส.นฤนันมนต์ กล่าวว่า รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพิจารณาควบคู่กันด้วย อาทิ ด้านการสาธารณสุข ระบบส่งต่อ การดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินและวิกฤติ ด้านความปลอดภัย การอบรมให้ความรู้การป้องกันเหตุอัคคีภัย โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการศึกษา การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการดูแลสวัสดิการครูพี่เลี้ยง คุณภาพของอาหารกลางวันและนมโรงเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตต่างๆ การจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุม การกำหนดจุดติดตั้งกล้องCCTV เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงคุณภาพถนน ตรอก ซอก ซอย และการเพิ่มอัตรากำลังพนักงานกวาดให้สอดคล้องกับพื้นที่

น.ส.นฤนันมนต์ กล่าวต่อว่า ส.ก.ได้อภิปรายภายใต้ความระมัดระวังและความรอบคอบ โดยคำนึงถึงข้อจำกัดของสภากรุงเทพมหานครซึ่งไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองในการแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น ดังเช่นรัฐสภา สำหรับในแต่ละประเด็นที่มีการอภิปราย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตอบประเด็นคำถามในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 15.30 น. สภากทม.ได้ลงมติเห็นชอบในหลักการ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 62 ท่าน แบ่งเป็นฝ่ายสภากทม. 47 ท่าน และฝ่ายบริหาร 15 ท่าน กำหนดแปรญัตติภายใน 15 วัน และกำหนดระยะเวลาการพิจารณา 45วัน เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมสภากทม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ข้อบัญญัติ อีกครั้งในวันที่ 18 ส.ค. 2565 เพื่อทันให้หน่วยงานนำไปใช้ในการดำเนินภารกิจดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนต่อไป

โฆษก สภากทม. กล่าวว่า ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ทำหน้าที่ในส่วนของฝ่ายบริหาร กำหนดนโยบาย และ “สภากรุงเทพมหานคร” ทำหน้าที่ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติ ตรวจสอบ ติดตามการบริหารราชการของฝ่ายบริหาร เสนอและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของกทม.ให้เกิดความคุ้มค่าและโปร่งใส โดยทั้งสองส่วนเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทำหน้าที่คนละมิติ แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกรุงเทพฯ

ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ได้กล่าวในที่ประชุมสภากทม. ว่า การอภิปรายครั้งนี้เหมือนกับการเห็นปัญหาที่แท้จริง ต้องขอบคุณคำอภิปรายของส.ก.ทุกท่าน เป็นคำอภิปรายที่มีคุณค่า ทุกข้อที่เสนอมาจะรับและนำไปสั่งการปฏิบัติเนื่องจากเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ถือว่าเป็นความร่วมมือกัน งบบางส่วนอาจจะดูน้อยแต่จริงๆแล้วจะมีงบอุดหนุนรัฐบาลอีกส่วนหนึ่ง เช่นงบการศึกษาซึ่งรัฐจะสนับสนุน หากพิจารณาสิ่งที่ส.ก.อภิปรายจะเห็นว่าปัญหาที่ท่านนำเสนอเป็นปัญหาเดียวกับที่เราได้กำหนดนโยบาย กทม.มีทั้งระบบเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอย ระบบเส้นเลือดใหญ่จะอยู่ที่สำนัก เป็นโครงการใหญ่ที่ใช้เงินเป็นจำนวนมาก แต่เส้นเลือดฝอยจะอยู่ที่เขตมากกว่า ที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับเส้นเลือดใหญ่มากกว่าทำให้งบประมาณบางครั้งจะอยู่ที่สำนัก แต่ส.ก.เห็นตรงกันว่าปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ที่คนในพื้นที่ อยู่ที่เส้นเลือดฝอย งบประมาณจึงควรอยู่ที่เส้นเลือดฝอย และทำให้ชัดเจนขึ้น

“ปัญหาหลักตอนนี้คือรายได้ของกทม. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลายท่านกังวลถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บซึ่งก็เห็นด้วยว่าฐานข้อมูลตรงนี้ยังไม่ครบถ้วน หากพัฒนาฐานข้อมูลได้ละเอียดจะทำให้การจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น รวมถึงการจัดเก็บภาษีป้าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกทม. โดยข้อมูลการจัดเก็บภาษีทั้งหมดจะเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบด้วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สำหรับข้อกังวลเรื่องค่าจัดเก็บขยะของห้างสรรพสินค้า ในความเป็นจริงสถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีวิธีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ มีการRecycle นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้มาก ดังนั้นเมืองเองควรเรียนรู้จากภาคเอกชน ในส่วนของเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว เรื่องภาระหนี้ ซึ่งต้องพิจารณาที่มาที่ไปให้รอบคอบต่อไป ซึ่งต่อไปจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับสภากทม.เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามข้อบังคับที่ควรจะเป็น สำหรับการติดตามประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ขอยืนยันว่าคณะผู้บริหารชุดนี้มีนโยบายที่จะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ยินดีที่ส.ก.จะมาร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เข้มข้นมากขึ้น” นายชัชชาติ กล่าว

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นทั้งหมดจะรับไปดูรายละเอียดและหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส.ก.ได้อภิปราย อาทิ ปัญหาขยะตกค้าง ถนนชำรุด การขุดลอกคลองและท่อระบายน้ำ การเตรียมพร้อมนโยบายการเปิดเมือง การดูแลกลุ่ม 608 กองทุนพัฒนาชุมชน สวัสดิการครูพี่เลี้ยงเด็ก ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่าง การเพิ่มโรงพยาบาล และระบบสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของกทม. การปรับปรุงสวนสาธารณะ การเปิดพื้นที่ให้เป็นตลาดเพื่อสร้างเศรษฐกิจและเป็นแหล่งทำมาหากินให้ประชาชน ความล่าช้าการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ การแก้ไขระเบียบกทม.เกี่ยวกับเบิกค่าใช้จ่าย การจัดหาเครื่องมือดับเพลิงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของส.ก.มีคุณค่า เนื่องจากทุกท่านเข้าถึงประชาชนและเห็นปัญหามากกว่าตน ทุกเรื่องจะรับ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและรีบไปดำเนินการให้โดยเร็วที่สุด ขอบคุณท่านประธาน สมาชิก ทำกรุงเทพฯให้เป็นเมืองที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน บรรยากาศเป็นอันหนึ่งอันเดียว การพูดกับสมาชิกเหมือนกับการพูดกับประชาชน เพราะท่านเป็นตัวแทนที่มีเกียรติที่มาจากการเลือกของประชาชน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอาแล้ว! เพื่อไทยฟาด 'ชัชชาติ' ลายออกพุงกาง สารพัดส่วยว่อน กทม.

'จิรายุ' ผิดหวัง 'ชัชชาติ' นั่งผู้ว่าฯ 9 เดือน ลายเริ่มออกพุงกาง เกียร์ว่างไม่ปัดกวาด กทม. ถึงขั้น ป.ป.ช. บุกจับส่วยข้าวเด็กโรงเรียนเอง

ฝุ่น PM2.5 ยังท่วมกรุง! เกินค่ามาตรฐาน 70 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) โดยตรวจวัดได้ 61-116 ไมโครกรัม (มคก.) / ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

'วราวุธ' ชี้มาตรการ 'เวิร์คฟอร์มโฮม' ใช้รถยนต์น้อยลง ช่วยลดค่าฝุ่น PM 2.5

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ให้สัมภาษณ์ ถึงสภาพอากาศไม่ดีช่วงนี้ที่ได้รับผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 ว่า ช่วงนี้มีสภาพอากาศหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว ส่งผลให้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 สะสมตัว

เช็กด่วน! เช้าวันนี้ กทม.อ่วมหนัก ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 70 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 57-97 มคก./ลบ.ม.

เช็กเลย! ค่าฝุ่น PM2.5 ทั่วกรุง เฝ้าระวัง 1-5 ก.พ.

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 24 - 46 ไมโครกรัม (มคก.) / ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 34.1 มคก./ลบ.ม.