'อัยการสูงสุด' เซ็นแต่งตั้งทีมโฆษกอัยการชุดใหม่ 5 คน

5 ต.ค.2565 - น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุดได้ลงนาม คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 1761/2565 ลงวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมาเรื่อง แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ระบุว่าเนื่องจากคณะโฆษกตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 2244/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาโฆษก สำนักงานอัยการสูงสุด และโฆษกและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ได้มีการลาออก และสับเปลี่ยนโยกย้ายหลายตำแหน่ง เพื่อให้การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดดังกล่าวและแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ คณะโฆษก โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดประกอบด้วย

1.นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ อธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรรมการอัยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจการอัยการ เป็นโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

2.นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลแขวง รักษาการในตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) เป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

3.นายคถา สถลสุด อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย เป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

4.นายทรงพล สุวรรณพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการอัยการสูงสุด เป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

5.นายจิตภัทร พุ่มหิรัญ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

โดยทีมโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดมีอำนาจหน้าที่

1.แถลงข่าวและชี้แจงข้อมูลต่างๆ ในนามสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนพิจารณาให้ข้อมูลข่าวสาร ที่ตรงกับข้อเท็จจริงและทันต่อเหตุการณ์ในทุกกรณีตามความเหมาะสม โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.เชิญพนักงานอัยการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสำนักงานอัยการสูงสุดส่งข้อมูลและข่าวสาร รวมทั้งสนับสนุนการแถลงข่าวหรือประชาสัมพันธ์ตามความจำเป็น

3.รับฟังข้อมูลข่าวสารและข้อคิดเห็นจากประชาชนหรือสื่อมวลชน เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.ติดตาม รวบรวม และตรวจวิเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดจากสื่อประชาสัมพันธ์ และช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสำนักงานอัยการสูงสุด

5.วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สำนักงานอัยการสูงสุด และพิจารณา หาแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขต่ออัยการสูงสุด รวมทั้งดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ตามที่อัยการสูงสุดมอบหมายโดยเร่งด่วน พร้อมติดตามผลการแก้ไขเรื่องที่ได้ดำเนินการแล้ว ผ่านการตรวจติดตาม ข่าวอย่างใกล้ชิด โดยจัดทำรายงานข่าว พร้อมบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาพลักษณ์สำนักงานอัยการสูงสุด และ รายงานอัยการสูงสุดทราบ

6.แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลที่เห็นสมควร เพื่อร่วมดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ ตามความเหมาะสม

7.รายงานการดำเนินการให้อัยการสูงสุดทราบ 8.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อัยการสูงสุดมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับทีมโฆษกอัยการชุดนี้มีคนที่เคยผ่านงานโฆษกมาเเล้วหลายคน เช่นนายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ ผู้ตรวจการอัยการ อดีตอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ที่ดูแลทำบัญชีเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการทั่วประเทศ โดยยึดหลักอาวุโสมากที่สุด และเป็นมือหนึ่งในการช่วยงานอัยการสูงสุดมาหลายสมัย เคยเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่สำคัญ ดูแลให้คำปรึกษาเพื่อผลประโยชน์แก่ภาครัฐ และเป็นโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดในสมัยนายเข็มชัย ชุติวงศ์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นอัยการที่มือสะอาดคนหนึ่งอีกด้วย เเละยังเคยเป็นโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดมาก่อนหน้านี้เเล้ว

นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย อดีตรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดหลายสมัย อย่างตอนโดนย้ายไปดำรงตำเเหน่งรองอธิบดีอัยการภาค9 ก็ยังได้รับเเต่งตั้งจากอธิบดีอัยการปราบปรามทุจริตภาค 9 ให้เป็นโฆษกอัยการปราบปรามทุจริตภาค 9 ทำหน้าที่เเถลงผลงานการดำเนินคดีทุจริตฯในภาค

รวมทั้งเผยเเพร่ภารกิจการอำนวยความยุติธรรมของอัยการในภาค 9 พร้อมให้ความรู้กฎหมายประชาชนเเละข้าราชการเกี่ยวกับคดีทุจริตฯเพื่อเป็นเเนวทางในการปฏิบัติไม่ให้ต้องคดี ซึ่งได้รับการตอบรับชื่นชม รวมถึงข้อกฎหมายสำคัญทำให้ผลงานของอัยการในภาค9 เป็นที่สนใจ

เคยดำรงตำเเหน่งสำคัญ คือผู้อำนวยการสำนักกิจการและโครงการในพระดำริ ฯ มีบทบาทในด้านการสนับสนุนการทำงานช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสอย่างสม่ำเสมอ เคยออกหน้าประสานงานด้านกฎหมายช่วยเหลือน้องปาล์ม เด็กที่โดนรถของกระทรวงสาธารณสุขชนจนพิการตลอดชีวิต ซึ่งภายหลังชนะคดีได้รับค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาล

ล่าสุดได้ผ่านงานรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลแขวง จึงเป็นผู้รู้ปัญหาความทุกข์ในชีวิตประจำวันประชาชนเป็นอย่างดี เป็นผู้มีจุดยืน มีความชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งตลอดมา เคยเป็นรองโฆษกอัยการฯ หลายสมัย ปัจจุบันยังช่วยงานภาครัฐในตำแหน่งประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง และประธานอนุกรรมการปราบปรามการการทุจริตในภาครัฐ ฯ ทั้งยังเคยเป็นกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ด้วย

นายประธาน จุฬาโรจน์มนตรี เป็นอัยการเพียงคนเดียวที่จบเนติบัณฑิตอังกฤษ เป็นกรรมการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจารย์บรรยายกฎหมายระดับปริญญาเอก-ตรีหลายสถาบัน เคยรับผิดชอบคดีสำคัญหลายคดี อาทิ คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน (นายราเกซ สักเสนา) และได้รับการแต่งตั้งจากศ.วิชา มหาคุณ ให้เป็นคณะทำงานตรวจสอบการดำเนินงานของพนักงานสอบสวนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คดีบอส กระทิงแดง อีกด้วย

เป็นที่สังเกตว่า นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง นายประธาน จุฬาโรจน์มนตรี นายคถา สถลสุตนั้น ทั้งหมดล้วนมีประสบการณ์ เคยเป็นทีมเลขานุการช่วยงานสำคัญให้กับนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อดีตอัยการสูงสุด ซึ่งดำรงตำแหน่งนานถึง 4 ปี ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นผู้นำที่มีความสามารถ พัฒนาองค์กรอัยการจนเป็นที่ยอมรับมากที่สุด

คาดว่าคงเป็นนโยบายหนึ่งของ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุดคนใหม่ ที่จะกอบกู้ภาพลักษณ์องค์กรให้ดีขึ้นหลังจากองค์กรอัยการได้รับมรสุมและผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่คดีบอส กระทิงแดงเป็นต้นมา

ส่วนรองโฆษกอีก 2 คนคือนายทรงพล ก็เป็นทีมหน้าห้องของอัยการสูงสุดตั้งเเต่ยุคนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ จนถึงคนปัจจุบัน ส่วนนายจิตภัทรนั้นก็เคยผ่านงานรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดมาก่อนเเละยังเคยเป็นนักร้องและพิธีกรชื่อดังก่อนรับราชการเป็นอัยการ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลสั่ง 'สารสาสน์' ชดใช้ 1.1 แสนบาท คดีครูพี่เลี้ยงทำร้ายเด็ก

อัยการโชว์ฝีมือ! จัดทนายช่วยฟ้อง ศาลนนทบุรีสั่ง 'รร.สารสาสน์' จ่ายผู้ปกครองเด็ก 1.1 เเสนบาท คดีครูพี่เลี้ยงทำร้ายนักเรียน หลังไกล่เกลี่ยไม่ลงตัว

อสส.ชี้ขาดฟ้อง 'ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ' ผิด ม.116 อภิปราย เรื่อง 'อภิวัฒน์สยาม' ปี 63

อสส.ชี้ขาดฟ้อง 'ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ' ผิด116 คดีถูกอดีต'พุทธอิสระ'เเจ้งความอภิปราย เรื่อง 'อภิวัฒน์สยาม' ยุงยงประชาชนก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ปี 63 รอนัดตัวฟ้องศาลอาญา

อัยการ แจงคดีที่สั่งไม่ฟ้อง 'ตู้ห่าว' จ้างวานพยายามฆ่า-เผาสวนงู รื้อไม่ได้ยกเว้นมีพยานหลักฐานใหม่

โฆษกอัยการ แจงคดีที่สั่งไม่ฟ้อง 'ตู้ห่าว' จ้างวานพยายามฆ่า-เผาสวนงู จ.ภูเก็ต อดีต อสส.ชี้ขาดไม่ฟ้องตั้งเเต่ปี63 เเล้วรื้อไม่ได้ยกเว้นมีพยานหลักฐานใหม่

เด็ดขาด! รองโฆษกอัยการ กำชับลงโทษสถานหนัก คดีเดนคุกเตะก้านคอหญิงไปข่มขืน

นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวกรณีปรากฎเป็นข่าวคนร้าย เตะก้านคอลากผู้หญิงไปข่มขืนกลางเมืองอุบลฯ ความว่า พฤติกรรมอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมาย ต้องฟ้องศาลดำเนินคดีให้หนัก อัยการจะ บรรยายคำฟ้อง ถึงประวัติเก่า ติดคุกมากี่ครั้ง

อัยการฟ้องแล้ว! 'หลานอดีต รมต.' ข่มขืนดาราสาว

นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยความคืบหน้าในคดีที่พนักงานสอบสวน สน.โชคชัย นำความเห็นพร้อมสำนวนดำเนินคดีนายอภิดิศร์ หรือเอ็ม อินทุลักษณ์ อายุ 34 ปี

ราชกิจจาฯ ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ