ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพฯ 'รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพ'

25 ก.พ.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2566

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

“รางวัลคุณภาพการให้บริการ” หมายความว่า รางวัลที่ให้แก่หน่วยงานตามผลการประเมินและพิจารณาตัดสินคุณภาพผลงานของหน่วยงานระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขตประเภทกระบวนงาน นวัตกรรมการให้บริการ การมีส่วนร่วม หรือประเภทอื่นตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อ 5 ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีรางวัลคุณภาพการให้บริการสำหรับหน่วยงาน เช่นโล่รางวัล ถ้วยรางวัล วุฒิบัตร หรือเงินรางวัล ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ประเภท การกำหนดอัตราและการเบิกจ่ายเงินรางวัลคุณภาพการให้บริการให้แก่หน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานครหรือรองปลัดกรุงเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายเป็นประธาน ประธานสภากรุงเทพมหานครหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครที่ประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจำนวนสองคนเป็นกรรมการ เลขานุการจ านวนหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการจำนวนไม่เกินสองคน

ให้ประธานแต่งตั้งให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(2) ตรวจประเมินและพิจารณาตัดสินคุณภาพผลงานของหน่วยงานแต่ละประเภท

(3) กำหนดประเภทรางวัล

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ 7 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มีอำนาจออก ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

140D045S0000000005200

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไร้จิตสำนึก! แฉคนเดินขบวน 'บางกอกไพรด์' ทำผลงานศิลปะพังเสียหาย ทิ้งขยะเรี่ยราด

กรณีการจัดงาน Bangkok Pride 2023 ซึ่งมีการเดินขบวนพาเหรดรณรงค์ในเรื่อง LGBTQ เริ่มต้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 11 เตือนคลื่นลมแรง-ฝนตกหนักถึงหนักมาก

นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "คลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมาก" ฉบับที่ 11 โดยมีใจความว่า

อุตุฯ เตือนฝนถล่ม 40 จังหวัด รับมือท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

คนกรุงมีผวา! ผู้ว่าฯ กทม. ห่วงก่อสร้างใหญ่ ขวางทางระบายน้ำ

“ชัชชาติ” ยันปีนี้รับมือหน้าฝนได้กว่าเดิม ระบุโครงการประตูระบายน้ำ ลอกท่อ ฉลุยต่อเนื่อง ห่วงจุดก่อสร้างใหญ่กีดขวางทางน้ำ  พร้อมเล็งจุดน้ำท่วมกว่า 500 จุด สั่งเร่งแก้ไขตามแผน

ปลื้ม UNESCO ขึ้นทะเบียน 5 จังหวัดของไทย เป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร

นายกฯ ยินดี UNESCO ขึ้นทะเบียน 5 จังหวัดของไทย “เพชรบุรี – สุโขทัย - กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – เชียงใหม่” เป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร หัตถกรรมพื้นบ้าน และการออกแบบ