กอ.รมน.ภาค 4 ยันฟ้องขบวนการนศ. คดีแบ่งแยกดินแดน งัดอนุสัญญาขจัดการแบ่งแยกเชื้อชาติแจง

28 มิ.ย.2566- พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยว่า จากกรณีขบวนการนักศึกษาแห่งชาติได้จัดกิจการเสวนาเรื่องการกำหนดใจตนเอง (Self Determination) กับสันติภาพปาตานี พร้อมได้ทำแบบจำลอง “การลงประชามติเพื่อแบ่งแยกดินแดนเป็นเอกราชโดยไม่ผิดกฎหมาย” โดยมีนักการเมือง, สมาชิกพรรคการเมือง นักวิชาการภาคประชาสังคมและเครือข่ายนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับได้มีการไลฟ์สดผ่านสื่อโซเชียล สร้างกระแสในสังคมอย่างกว้างขวาง ดังที่ได้ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้น

ภายหลัง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นกล่าวอ้างว่าเป็นเพียงกลุ่มเยาวชนที่แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ จึงควรใช้หลักรัฐศาสตร์มาสร้างความเข้าใจเพราะการใช้กฎหมายปิดปาก (SLAPP LAW) ถือเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ จึงขอสร้างความเข้าใจ ดังนี้

ด้านเหตุผลและความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ได้ให้สิทธิและเสรีภาพกับปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติ ศาสนา ด้วยความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ให้การเคารพและยอมรับในความแตกต่างภายใต้มิติของความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องสิทธิและเสรีภาพในด้านต่างๆให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคมาโดยต่อเนื่องภายใต้หลักคิดที่ว่า ทุกคนคือพลเมืองของชาติไทยที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

อย่างไรก็ตามรัฐก็มีหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตในการแสดงออกเรื่องสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนจะต้องไม่ไปริดรอนหรือละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่นหรือไปละเมิดต่อหลักกฎหมายและบูรณภาพแห่งดินแดนเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย สำหรับการจัดกิจกรรมออกแบบจำลองการลงประชามติเพื่อแบ่งแยกดินแดนเป็นเอกราชนั้นตรวจสอบพยานหลักฐาน เจตนา เจตนาพิเศษและพฤติกรรมที่ปรากฏตลอดจนความเชื่อมโยงต่างๆอย่างรอบด้านแล้วถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและอาจละเมิดต่อบูรณภาพแห่งดินแดนที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 1 ที่ระบุว่า”ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้”ดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่สามารถละเว้นการปฏิบัติได้ ปัจจุบันได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตามลักษณะฐานความผิดต่อไป

โดยผลกระทบจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญในการนำไปสร้างความตระหนักรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยภายใต้หลักบูรณภาพแห่งดินแดนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีดังปรากฏให้เห็นมาอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและสร้างสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านการไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ รัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. ให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกโดยได้ลงสัตยาบรรณและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 27กุมภาพันธ์ 2546 โดยได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา กระบวนการยุติธรรม อัตลักษณ์ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อให้คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้มิติของสังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย

นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าความเป็นมาและเชิดชูเกียรติของบรรพบุรุษโดยไม่เคยเข้าไปคุกคาม ขัดขวางหรือเลือกปฏิบัติต่อการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่ไม่ละเมิดกฎหมายแต่อย่างใด.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ศรีสุวรรณ' ร้องกกต. ยุบพรรคการเมือง ที่เสนอยุบกอ.รมน. ส่อผิดรธน.

'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. ลงดาบนักการเมือง-พรรคการเมือง ใช้อำนาจ ออกกฎหมาย ยุบกอ.รมน. ล้างแค้น ถูกยื่นสอบปมร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดน ส่อผิดรธน. ยันจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางประสานความมั่นคงสกัดภัยแทรกแซงทำลายชาติ ไม่ติดขัดปรับโครงสร้างลดอัตรากำลัง

'บิ๊กป้อม' หัวโต๊ะ กบฉ. ไฟเขียวต่ออายุ 'พรก.ฉุกเฉิน' ชายแดนใต้

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.)

'ก้าวไกล' ฮึดสู้! ชงสภาฯ ตั้ง กมธ.สันติภาพ 'ปาตานี' เขี่ยลูก ยุบ กอ.รมน.

ส.ส.ก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กว่า การยุบ กอ.รมน. เริ่มนับหนึ่งวันนี้นะครับ ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิก พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... ถึงมือประธานแล้ว

‘ส.ว.อกนิษฐ์’ ชงสังคายนาประวัติศาสตร์ปัตตานี แก้ปัญหาปลุกระดม

บิ๊กเจี๊ยบ เสนอให้มีการสังคายนา ประวัติศาสตร์ปัตตานี พูดไว้นานแล้วตั้งแต่รับราชการ ไม่ใช่ว่าใครอยากศึกษาประวัติศาสตร์ปัตตานี ต้องไปแอบหาหนังสืออ่าน

'ศรีสุวรรณ' ชง กกต. เชือด 5 นักการเมืองจาก 3 พรรค เอี่ยวก๊วนแบ่งแยกดินแดน

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เข้ายื่นหลักฐานเพิ่มเติมต่อกกต.กรณีก่อนหน้านี้ได้ยื่นคำร้องขอให้กกตและนายทะเบียนพรรคการเมือง ตรวจสอบพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองสนับสนุนอยู่เบื้องหลังขบวนนักศึกษาที่จัด