อึ้งทั้งบาง! กกต.สั่งยุติพรวดเดียวนับ 10 เรื่อง ที่มือปราบล้มเจ้ายื่นฟันพรรคก้าวไกล

แฟ้มภาพ

20 มิ.ย.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงาน​คณะกรรมการ​การ​เลือกตั้ง​ (กกต.)​ มีมติเห็นชอบตามที่นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง มีความเห็นให้ยุติเรื่อง กรณีนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องขอให้กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกล เนื่องจากสมาชิกและกรรมการบริหารพรรคกระทำการใน 10 ประเด็น หลังคณะกรรมการไต่สวนของสำนักงานฯดำเนินการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการกระทำยังไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92(2) พระราชบัญญัติ​ประกอบ​รัฐธรรมนูญ​ (พ.ร.ป.)​ว่าด้วยพรรคการเมือง2560

โดยทั้ง 10 ประเด็นประกอบไปด้วย 1.กรณีเดือนส.ค.63 นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล กรรมการบริหารพรรคและนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ประกันตัวนายภานุพงศ์ จาดนอก และนายกรกช แสงเย็นพันธ์ ผู้ต้องหาในคดีอาญาการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ฝ.972/2563 และคดีหมายเลขดำที่ ฝ.1031/2563

2.กรณีเดือนส.ค.63 นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประกันตัวนายภาณุมาศ สิงห์พรม แกนนำคณะประชาชนปลดแอก ผู้ต้องหาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ฝ.1078/2563

3.กรณีต.ค 63 น.ส.เบญจา แสงจันทร์ การบริหารพรรคก้าวไกล ใช้ตำแหน่งส.ส. บัญชีรายชื่อ ประกันตัวนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ดาวดิน แกนนำเยาวชนปลดแอก ซึ่งถูกจับกุมในเหตุการณ์ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ชัยผู้ต้องหาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ฝ.1302/2563 ซึ่งเห็นว่า การใช้ตำแหน่งหน้าที่ประกันตัวผู้ต้องหา เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของบุคคลซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้และเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ

4.กรณีกล่าวหาช่วงเดือนก.ย.63 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นายรังสิมันต์โรม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กรรมการบริหารพรรคและส.สของพรรครวม 17 คนที่เข้าร่วมชุมนุมบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และที่ท้องสนามหลวงนั้น เห็นว่าเป็นการใช้สิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญจึงยังฟังไม่ได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 45 ประกอบมาตรา 92(3) พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560

5.กรณีกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกล กระทำการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนคุกคามความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา 45 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง จากเหตุวันที่16 พ.ย.63 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรค แถลงจุดยืนของพรรค เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2560 และเสนอให้ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประชาชนหรือฉบับไอลอว์ เป็นร่างหลักในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 255 และ 2561 อย่างชัดเจนให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีดังกล่าวจึงสามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายที่กำหนดจึงยังฟังไม่ได้ว่านายพิธากระทำการเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 92 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560

6.กรณีกล่าวหา นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ แถลงการณ์เมื่อวันที่ 25 พ.ย 63 ถ้อยคำมีลักษณะสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรที่บริเวณรัฐสภา ให้ก่อกวนคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เห็นว่าการแถลงการณ์ของนายวิโรจน์เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นต่อการชุมนุมระหว่างผู้ชุมนุมกับรัฐบาลเท่านั้นไม่ปรากฏถ้อยคำใดที่มีลักษณะสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ชุมนุมก่อกวนคุกคามความสงบเรียบร้อยศีลทำอันดีของประชาชนซึ่งการแสดงความคิดเห็นได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา34 จึงยังฟังไม่ได้ว่าการกระทำของนายวิโรจน์ฝ่าฝืนมาตรา 45 ประกอบมาตรา 92 (3)

7.กรณีกล่าวหาว่า ม.ค 64 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์ว่าพรรคก้าวไกลมีมติให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 

8.กรณีกล่าวหาว่านายชัยธวัช ตุลาธน ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรค กล่าวถึงการที่ตำรวจเข้าจับกุมนายศิริชัย นาถึงหรือนิว นักศึกษาปี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเวลากลางคืนว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมาตรา 112 อย่างไม่เป็นธรรม และเป็นนโยบายที่ผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีที่จะใช้กฎหมายทุกฉบับรวมถึงมาตรา 112 จัดการกับนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมเห็นว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นในการทำหน้าที่ของส.ส.ที่เห็นว่ากฎหมายใดเป็นอุปสรรคหรือไม่เป็นประชาธิปไตย และยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าพรรคก้าวไกลใช้กลไกระบบรัฐสภาเพื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาจึงยังฟังไม่ได้ว่านายพิธาหัวหน้าพรรคในฐานะกรรมการบริหารพรรคกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเข้าข่ายผิดมาตรา 92(2)พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560

9.กรณีกล่าวหาม.ค 64นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล กรรมการบริหารพรรค ใช้ตำแหน่งหน้าที่ส.สประกันตัวผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา 112 ที่ศาลตลิ่งชันในคดีแอดมินเฟซบุ๊ก คณะราษฎร จำหน่ายปฏิทินเป็ดสีเหลืองซึ่งมีข้อความว่า"ปฎิทินพระราชทาน" เห็นว่า การใช้ตำแหน่งหน้าที่ประกันตัวผู้ต้องหาถือเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของบุคคลซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้ไม่ได้เป็นการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองซึ่งมีผลผูกพันพรรคก้าวไกล จึงยังฟังไม่ได้ว่านางอมรัตน์ จะทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองฯ

10.กรณีกล่าวหาว่าพ.ย 63 นายรังสิมันต์ โรม และส.ส.ของพรรครวม 4 คน ได้เข้าพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มราษฎรบริเวณด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ ในลักษณะสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มราษฎรให้ก่อกวนคุกคามความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบุคคลทั้ง 4 ได้เข้าพื้นที่ชุมนุมดังกล่าวจริงแต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ยืนยันว่าบุคคลทั้ง 4 ให้การสนับสนุนผู้ชุมนุมไม่ว่าทางการเงิน การเป็นแกนนำปลุกระดมมวลชนให้เข้าร่วมชุมนุมหรือสนับสนุนอื่นใดให้ผู้ชุมนุมก่อกวนคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีจึงยังฟังไม่ได้ว่าการเข้าพื้นที่ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ชุมนุมก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 45 ประกอบมาตรา 92 (3)พ.ร ป.พรรคการเมือง

ทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังนายณฐพรแล้ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ธนาธร' แทบคุกเข่า ขอชาวภูเก็ตพา 'ก้าวไกล' เป็นรัฐบาล

“ธนาธร” ลุยทริปภาคใต้ 3 จังหวัด ภูเก็ต กระบี่ พังงา ขอคะแนนดันพรรคก้าวไกล เข้าทำเนียบเป็นรัฐบาล พร้อมยกอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดูแลพื้นที่

แฉพรรคสามนิ้ว-NGOต่างชาติ ชักใยม็อบอนาธิปไตยป่วนเอเปก

พรรคการเมืองสามนิ้วกับเอ็นจีโอต่างชาติที่อยู่เบื้องหลัง คอยสนับสนุนการเคลื่อนไหวม็อบสามนิ้วอนาธิปไตย ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด

สิ้นหวัง! แฟนคลับก้าวไกล ข้องใจพรรคเล่นเกม 'กอดสุราแต่ถีบส่งกัญชา'

ครั้นจะบ่งชี้ว่ากัญชาเป็นอันตรายแต่ดูจากที่หมอวาโย ยกอ้างเหตุผลในข่าวล้วนเบาหวิว ตื้นเขิน สิ่งที่ผมสงสัยคือ ทำไม 'พรรคกอดสุราแต่ถีบส่งกัญชา' ทั้งที่เมื่อเทียบพิษภัยและคุณสมบัติในการรักษา กัญชาล้วนเหนือกว่าโดย