ผ่าตัดใหญ่ 'ดีเอสไอ' รื้อทิ้งทีมโฆษก ตั้งชุดใหม่กู้ภาพลักษณ์องค์กร

20 ม.ค.2566 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตรั รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงนามในคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ๙๓ / ๒๕๖๖เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงโฆษกกรมสอบสวนคตีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเสียใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นตินพ.ศ. ๒๕๓๔ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นติน (ฉบันที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕)อธิบดีกรมสวนคดีพิเศษ จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ๔๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคคีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษก และแต่งตั้งโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตังต่อไปนี้

๑.องค์ประกอบ

๑.๑ นางพิชญา ธารากรสันติ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ เป็นโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑.๒ นางสาวพิทยาภรณ์ ชูรัตน์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ เป็นรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑.๓ บุคลากรในสังกัดส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษก ฯ

๑.๔ บุคลากรในสังกัดศูนย์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร เป็นเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษก ฯ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ ให้โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข่าวของทางราชการ และการบริการข่าวสารของทางราชการ ตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงภารกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์หน่วยงานตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมาย

๒.๒ ให้เจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหน้ที่ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญของทุกหน่วยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษและรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่สื่อมวลชน และประชาชนตามความจำเป็นและเหมาะสม

การมอบหมายงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด

๒.๓ ให้โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจเชิญบุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาให้ข้อมูลหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๒.๔ ให้โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พิชญา ธารากรสันติ
พิชญา ธารากรสันติ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ใบเตย สุธีวัน' เคลื่อนไหว หลัง 'ดีเอสไอ' สั่งฟ้องคดี Forex-3D

จากข่าวที่ออกมาว่า ดีเอสไอ สั่งฟ้อง ใบเตย สุธีวัน และสามี แมน พัฒนพล รวมถึงผู้ต้องหาอีก 6 คน เพราะมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายของกลุ่ม Forex-3D อย่างชัดเจน และยังไม่สามารถชี้แจงเรื่องทรัพย์สินและเส้นทางการเงินต่างๆ ได้ ล่าสุดทาง ใบเตย สุธีวัน ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมว่า

'ดีเอสไอ' ส่งฟ้อง 'ดีเจแมน-ใบเตย' พร้อมพวกคดีโกงแชร์ Forex อัยการนัดฟังคำสั่ง 16 มี.ค.

กรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 273/2565 เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว จำนวน 8 ราย จำนวน 42 แฟ้ม 18,450 แผ่น พร้อมตัวผู้ต้องหา

กล้าชน 'ท่านใหม่' แนะตั้ง 'ชูวิทย์' นั่งอธิบดี DSI

ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ "ท่านใหม่" โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า "ผมว่าคุณชูวิทย์ สมควรเป็น อธิบดี DSI. เพราะมีสายข่าว และข้อมูลดี ข้อสำคัญ กล้าชน

'ชูวิทย์' ชี้ดีเอสไอยุคใหม่เร่งปิดเกม ตั้ง 2 ข้อหาหนัก 'นอท กองสลากพลัส' ขอศาลสั่งปิดเว็บ

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ด่วน! โดนแล้ว ข้อหาหนัก สั่งปิดกองสลากพลัส วันนี้ DSI ออกหมายเรียก นอท กองสลากพลัส เข้ารับทราบข้อกล่าวหา 2 คดี

'นอท กองสลากพลัส' แจงยิบเส้นทางเงิน และ 'นาย อ.'

'นอท กองสลากพลัส' ติดประชุมมอบทนายพบดีเอสไอ แจงเส้นทางการเงิน 39 รายการ รวม 1,000 ล้านบาท เผยเหตุไว้ใจ 'นาย อ.' ให้นำสลากฯไปขึ้นเงิน เพราะต้องการทุนจำนวนมาก และมีเลขาฯอยู่ด้วยไม่ห่าง

'อดีตอธิบดี DSI' ให้การแล้ว! จ่อหมายจับเพิ่ม 3 จนท. ค้นคอนโดจีนเทา

'อดีตอธิบดีDSI' เข้าให้การลูกน้องเข้าค้นบ้านพักกงสุลใหญ่นาอูรู ตร.จ่อออกหมายจับเพิ่ม 3 เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ค้นคอนโดย่านห้วยขวาง