'ทนายถุงขนม' ​อ้างคำวินิจฉัยศาลรธน. เปิดช่องยกเลิกคำสั่ง คสช.

'พิชิต-ที่ปรึกษาของนายกฯ' ​ ชี้ช่อง​ ยกเลิกคำสั่งคสช.​ อ้าง คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 30/2563 สอดคล้อง​ รัฐธรรมนูญมาตรา 77 และ มาตรา 279 เปิดช่องยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็น

22 ก.ย. 2566 - นายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเพจ เฟสบุ๊ค ​Dr.Pichit Chuenban ถึง ทิศทางการยกเลิกประกาศ หรือคำสั่งคสช. ที่ยังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหา 5 หน้ากระดาษ เอ4

โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่ง​ ระบุว่า โดยแนวทางการพิจารณาทบทวนถึงความจำเป็น ความเหมาะสมของประกาศหรือคำสั่งดังกล่าวสามารถใช้แนวทางตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่30/2563 เรื่อง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 29/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 41/2557 เรื่อง กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

คำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว เป็นความผิด ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 29 หรือไม่ มาเป็นหลักเกณฑ์ได้โดยคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ​ ดังกล่าวนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักการที่สำคัญประการหนึ่งว่า "การพิจารณากฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้นั้นย่อมต้องพิจารณาสภาพการณ์ของเหตุการณ์บ้านเมืองตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในขณะที่มีการตรากฎหมายและในขณะที่ใช้บังคับกฎหมายประกอบกัน ทั้งนี้เมื่อยามที่บ้านเมืองปกติสุข การใช้ชีวิตของปัจเจกบุคคลย่อมแตกต่างไปจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน2560 รัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้"

นายพิชิต ยังระบุอีกว่า​ กล่าวโดยสรุป การที่คณะรัฐมนตรีมีแนวทางที่จะทบทวนประกาศหรือคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าคณะรักษาความรักษาความสงบแห่งชาติที่ยังมีผลใช้บังคับในปัจจุบันที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้ โดยหลักการแล้วย่อมเป็นเรื่องที่ดี และมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้ว เพราะ

1 .รัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ที่บัญญัติว่า รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชน และดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงบทกฎหมายต่างๆ ได้โดยสะดวก และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 วรรคแรก ตอนท้าย "...การยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคำสั่งดังกล่าว ให้กระทำเป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศ หรือคำสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทาง บริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทำโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี"

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อนุฯ ยังไม่สรุปทำประชามติกี่ครั้ง 8 พ.ย. เตรียมเชิญกกต. ถกขั้นตอน

นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางทำประชามติให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ 2560

ครม. ตั้งบอร์ดติดตามแก้ปัญหาการบินไทย 'สุริยะ' นั่งประธาน 'พิชิต ชื่นบาน' ก็มา

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 285/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท

'สถิตย์' แนะยุทธศาสตร์ชาติถึงฝั่ง จีดีพีต้องโตร้อยละ 5 ปรับวิธีจัดงบประมาณ

ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีการเสนอรายงานการดำเนินงานของคณะยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2565 โดยนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.

'เพื่อไทย' สู้ตายแจกเงินหมื่นดิจิทัล จะตายสมใจไหม!

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "เพื่อไทยสู้ตายเรื่องเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท จะตายสมใจไหม

'พิชิต' แบไต๋ ถกแก้รธน.รายมาตรา ยันไม่แตะพระราชอำนาจ

ที่พรรคเพื่อไทย นายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ว่า ตนเองดูหลายเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญ เรื่องกฎหมายคสช. และอื่น ๆ ที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เคยแ

'พิชิต' ส่ง 'เด็จพี่' ฟ้อง 'สมชัย' หมิ่นประมาทสินบนถุงขนม หากชนะคดีจะบริจาคมูลนิธิเด็กมีปัญหาทางสมอง

ที่ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย ผู้รับมอบอำนาจนายพิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษานายกฯ