ถอยกม.กัญชายังเป็นยาเสพติด

ส่อไปไม่รอด ส.ส.รัฐบาล-ฝ่ายค้านจับมือถล่มร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ แค่คำปรารภก็ไปต่อยาก สับเละเขียนกำกวม  ไม่ระบุใช้แค่การแพทย์ ส่อเปิดทางสันทนาการ มีช่องให้บางพวกหาประโยชน์ ปูดญาติรัฐมนตรีให้ญาติตั้งบริษัท เตรียมค้าเสรี ประชาธิปัตย์แฉคลองถมขายบ้องกัญชา เพื่อไทยปลุกผู้นำทุกศาสนาร่วมต่อต้าน ภูมิใจไทยยอมถอยตัดทิ้งมาตรา 3 "กัญชาไม่เป็นยาเสพติด"

 เวลา 10.40 น. วันที่ 14 ธันวาคม 2565 มีการประชุมรัฐสภา มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าวาระการประชุม นายชวนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า   น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ลาออกจากส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ นายเดชทวี ศรีวิชัย ลาออกจาก ส.ส.ลำปาง พรรคเสรีรวมไทย ส่งผลให้สมาชิกรัฐสภาเหลือ 471 คน ซึ่งองค์ประชุมกึ่งหนึ่งคือ 236 คน 

จากนั้นได้มีการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ.... วาระ 2-3 ตามที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ โดยนายศุภชัย ใจสมุทร ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... สภาผู้แทนราษฎร ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว และพร้อมนำเสนอข้อห่วงใยจากพรรคการเมืองที่เสนอแนะ อยากให้มีการปรับแก้ไข โดยกรรมาธิการฯ พร้อมรับฟัง เพื่อให้มีกฎหมายในการใช้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ อภิปรายว่า ในคำปรารภ อาจส่อไปให้ในทางกัญชาเสรี ก่อนออกประกาศ รัฐมนตรีบางคนให้ญาติไปตั้งบริษัท ที่อาจนำไปสู่การค้ากัญชาเสรี ขยายจากทางการแพทย์เพื่อไปสู่อุตสาหกรรม เราได้ถูกสั่งสอน ฝ่ายนิติบัญญัติต้องออกกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชน กันไว้ดีกว่าแก้ การที่กฎหมายออกมาส่งเสริม ทำลายความเป็นมนุษย์ 

จากนั้น นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย อปิรายว่า เห็นด้วยกัญชาจะมาใช้ในการแพทย์ แต่ในคำปรารภของกฎหมายฉบับนี้ พูดไว้กว้างจนทำให้เกิดความวิตก หากกฎหมายนำมาใช้ ปัญหาจะตามมามากมายหรือไม่ ในวันนี้ประชาชนห่วงใยลูกหลานในอนาคตจะเป็นอย่างไร กัญชาไม่เป็นยาเสพติด คงทำไม่ได้ ไม่เช่นนั้นหมอกว่าพันคนไม่นำไปฟ้องศาลหรือออกมาต่อต้าน 

ด้าน น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า ในนามประชาธิปัตย์ สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์และเศรษฐกิจทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ใช่เศรษฐกิจทั่วไป ตนได้ลงพื้นที่สอบถามประชาชน ต่างมีความกังวลต่อสิ่งเสพติดที่จะมาสู่เยาวชน ไม่เห็นด้วยบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี และบุคคลที่มีความเสี่ยงอื่น โดยเยาวชนควรได้รับการปกปกป้องให้ห่างไกลจากกัญชา 

ต่อมา นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นอภิปรายว่า ตอนกฎหมายนี้ผ่านกรรมาธิการฯ ได้ขอให้ทบทวนใหม่ เพราะมีความหละหลวมกำกวม ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพียงพอ แม้จะมีการแก้ไข แต่ยิ่งแสดงเจตนาให้เห็นว่ายกร่างด้วยความไม่รอบคอบ โดยการเพิ่มเติมข้อความในคำปรารภ แต่ยังมีความไม่ชัดเจน เพราะไม่ได้ระบุใช้แค่การแพทย์เท่านั้น โดยเปิดช่องให้นำไปใช้ในสันทนาการได้ด้วย ตั้งแต่คำปรารภลงไปอีกหลายมาตรา เมื่อคำปรารภกำกวม จึงมีเป้าประสงค์ต่างกัน ไม่ได้จำกัดใช้เฉพาะทางการแพทย์ไปด้วย บางคนมองเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่ แต่เรากำลังเอากัญชาไปเสี่ยงอนาคตเยาวชนไทยทั้งประเทศ กัญชาจากที่เคยเป็นยาเสพติด แต่ปลดล็อกออกไป โดยคำปรารภที่เขียนกำกวม ตนจึงไม่อาจเห็นด้วยได้

คลองถมขายบ้องกัญชา

 นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในคำปรารภ ไม่ได้ใส่คำว่า ไม่สนับสนุนกัญชาเพื่อสันททนาการ และกัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้น เมื่อไม่ได้ใส่ไว้ จึงกังวลว่าอาจถูกนำไปใช้บิดเบี้ยว นับแต่ปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดไป ตนได้ลงพื้นที่แถวคลองถม ยังพบว่ามีการขายบ้องกัญชา ทุกวันนี้มีการขายกัญชาในรูปของอาหารต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ ในคำปรารภที่ระบุ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจประชาชนมากที่สุด ขอถามว่าเศรษฐกิจของใคร เพราะมีการจำกัดประชาชนปลูกได้แค่ 15 ต้น แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจกับคนบางพวกเท่านั้น กัญชามีผลต่อจิตประสาท ทำให้ความสามารถในการทำงานด้อยลงไป หากมีการแพร่ระบาด การใช้กัญชาโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังปกป้องคนที่มีกัญชาไว้ครอบครอง ถือว่ากฎหมายฉบับนี้ผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณ์อย่างมาก 

ส่วนนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่า ในคำปรารภตอนหนึ่งระบุ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้มีการบริโภคกัญชา กัญชงอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สมควรกําหนดมาตรการกํากับดูแล ควบคุมการขาย การโฆษณาและการบริโภคกัญชากัญชง เพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคล จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ เพราะมีความห่วงใย และที่ ส.ส.กังวลอยากเพื่อคุ้มครองสุขภาพเด็กต่ำกว่าอายุ 20 ปี หรือกลุ่มเสี่ยง เราก็มีความมุ่งหมายในการคุ้มครอง โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้ระบุไว้หมดแล้ว และขอฝากความปรารถนาดี เราก็มีความเป็นห่วงเรื่องกัญชาในเด็กและเยาวชน แต่ก็ไม่เคยพูดถึงกระท่อม วันนี้ที่บอกว่ากัญชาเสรี แต่กระท่อมเสรีกว่ากัญชาเยอะ 

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้เป็นอันตรายต่อประเทศชาติ ประชาชน เริ่มต้นก็บอกว่าไม่ได้กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะให้กัญชากลับเป็นยาเสพติดแน่นอน พูดออกมาโดยไม่ได้รับผิดชอบต่อประเทศชาติ ประชาชน เรียกร้องผู้นำทุกศาสนา ตื่นรู้ วันนี้สังคมประเทศไทยกำลังเสื่อมโทรม คนไทยกำลังอยู่ในอันตราย ขอให้ผู้เคลื่อนไหวเรียกร้องต่อสู้ เพื่อศีลธรรมอันดีของประเทศ 

เมื่อพิจารณามาถึงมาตรา 3 เกิดปัญหาขลุกขลักเล็กน้อย เมื่อนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ประธานกรรมาธิการฯ จะขอถอนมาตรา 3 ที่มีการขอตัดถ้อยคำให้กัญชา กัญชง ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือประมวลกฎหมายยาเสพติด

ทำให้สมาชิกบางส่วน อาทิ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย, นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ท้วงติง เนื่องจากทราบว่าในการประชุมกรรมาธิการฯ เป็นเพียงการหารือเท่านั้น ไม่ได้มีมติที่จะให้ตัดออกมา อยากให้นำกลับไปทำให้ถูกต้อง ทำให้นายศุภชัย ระบุว่า การจะตัดมาตรา 3 ออกไปเป็นเพียงการหารือในกรรมาธิการฯ ยังไม่ใช่มติที่ประชุม จึงขอให้ประธานสภาฯ สั่งพักการประชุม เพื่อจะไปประชุมในกรรมาธิการฯ ทำให้ถูกต้อง แล้วจะนำมาเสนอต่อที่ประชุมสภาอีกครั้ง 

ตัดมาตรา 3 ออกไป

จากนั้น นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้สั่งพักการประชุมเป็นเวลา 20 นาที ก่อนที่จะกลับมาประชุมอีกครั้ง และได้แจ้งสมาชิกในห้องประชุมทราบถึงการตัดมาตรา 3 ออกไป 

กระทั่งเวลา 15.15 น. กลับมาประชุมต่อในรายมาตรา นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายยืนยันว่าที่มีการบอกองค์การอนามัยโลกเสนอให้สหประชาชาติถอนกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว ไม่เป็นความจริง เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ เมื่อเดือนธ.ค.2563 เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมยังให้กัญชา ยางกัญชา ยังคงเป็นยาเสพติด มีมติให้ประเทศภาคีใช้ในปริมาณจำเป็นเพื่อการแพทย์ วิทยาศาสตร์เท่านั้น อย่างไรก็ดี แม้จะมีการตัดมาตรา 3 ออกไปทั้งมาตรา อาจทำให้สหประชาชาติมองเราเป็นบวกขึ้นก็ตาม แต่กฎหมายนี้ยังไม่สมบูรณ์ เพราะยังมีมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก รวมทั้งในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องช่อดอก ควรจะมีการทบทวนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพื่อให้เกิดต่อประโยชน์กับประชาชนด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพิจารณากฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างล่าช้า ส.ส.ฝ่ายค้านและ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายแสดงความกังวลไปในทิศทางเดียวกันต่อเนื้อหาร่างกฎหมาย ที่ไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน อาจจะไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การแพทย์เท่านั้น เห็นว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดที่ต้องควบคุม ขณะที่ส.ส.พรรคประชาชาติอภิปรายไม่เห็นด้วย ยืนยันว่ากัญชานั้นกระทบต่อหลักศาสนาอย่างชัดเจน  

 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หากใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เราสนับสนุน แต่ที่ห่วงคือ เผลอไปใช้ในทางสันทนาการเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้นจึงควรห้ามเสพหรือพี้ แต่ถ้ามีจริงๆ ต้องไปเขียนว่า อนุญาตให้เสพโดยคำอนุญาตและควบคุมของแพทย์ แต่ตอนนี้กลับไม่มีการระบุไว้เลย มาตราที่ 3 ตัดออกไป ดูเหมือนจะโล่ง แต่ไม่ใช่ ต้องไปว่ากันมาตราอื่นอีก หากเอาให้โล่ง ต้องยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข และวันนี้กัญชายังอยู่ในบัญชียาเสพติด ที่ยังห่วงคือกัญชาจะไปทำลายเด็ก 

นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กัญชายังเป็นยาเสพติด หากทำการแพทย์ ทำวิสาหกิจชุมชน ต้องให้ประชาชนขออนุญาตปลูกเท่านั้น 

ส่วนนายวาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ก่อนหน้าแม้ผู้ประกอบการจะโดนจับ ได้คุยกับผู้ประกอบการ ซึ่งคนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง ไม่ว่ากัญชาจะเป็นยาเสพติดหรือไม่ กลับไม่ได้รับผลกระทบเลย และร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ที่กำลังพิจารณาอยู่ สถานภาพตอนนี้ไม่มีการควบคุมหรือควบคุมยังไม่เพียงพอ ได้เห็นข่าวเด็กเอาไปพี้ หากกฎหมายยังค้าง ไม่ทันสภารอบนี้ ไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนจะมีสภา จะมีกฎหมายนี้เข้ามาใหม่ คงอีกเป็นปี แล้วเด็กเยาวชนที่ควรมีกฎหมายคุ้มครองจะทำอย่างไร การถอนมาตรา 3 ไปทั้งยวง ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติด เพื่อเราจะได้ออกกฎหมายควบคุมได้อย่างถูกต้อง. 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติวเข้มกฎเหล็ก ครม.รักษาการ

ครม.มอบ "วิษณุ" คุม ยุติธรรม "เสี่ยแฮงค์" ดูอุตสาหกรรม แทน "สมศักดิ์- สุริยะ" หลังลาออก "บิ๊กตู่" ลั่นต่อให้ ครม.หมดอายุแล้วแต่ไม่ใช่ยาหมดอายุ