ปีติเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีพระชนมายุ3รอบ

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานพระราชทรัพย์และสิ่งของแก่โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ 24  แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 8 มกราคม 2566 ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 08.40  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน 24 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2566 ดังนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ม.ล.ทรงลักษณ์  สวัสดิวัตน์ เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางศรินดา จามรมาน  เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก เยาวชน ผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางรติรส จุลชาต เชิญพระราชทรัพย์พระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบแก่ผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน  และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ น.ส.ธันย์ชนก ฟักอุดม  เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี  เขตราชเทวี โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต สถานพักฟื้นคนชราบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ น.ส.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ เชิญตุ๊กตาพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ป่วย เด็ก เยาวชน ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และเด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ น.ส.ธารารัตน์ เกษนาวา เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และเด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค 1) เขตภาษีเจริญ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค และสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกิติภัค เกสรสิริธร  เชิญพระราชทรัพย์พระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบแก่เจ้าหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และวัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาล วัด และสถานสงเคราะห์ต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่างๆ มาโดยตลอด ยังความปลื้มปีติ

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาที่พระราชทานแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันเดียวกัน ที่พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวังเปิดให้หน่วยราชการต่างๆ คณะบุคคล และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2566

 ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง มีราชสกุลบุคคลสำคัญ นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ  พร้อมลงนามถวายพระพร อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมภริยา, คณะรัฐมนตรี และคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีหน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พร้อมลงนามถวายพระพร อาทิ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง พร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ประธานวุฒิสภา, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการคลัง, กระทรวงยุติธรรม, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, กระทรวงพลังงาน, กรมชลประทาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ, ผู้บัญชาการเหล่าทัพ,  กองบัญชาการกองทัพไทย, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด  (มหาชน), คณะสื่อมวลชนข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

และที่บริเวณเต็นท์ข้างศาลาลูกขุนใน มีประชาชนใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เดินทางไปลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติด้วย

ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ และน้ำดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายพระพรด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ที่อุโบสถวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำคณะหัวหน้า ส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ  ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8  มกราคม 2566 โดยมีพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา นำคณะพระสงฆ์ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์

ด้านนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี 2566 ของจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม โดยมีนางบุญวันดี  วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, นายอำนวย พิณสุวรรณ, นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ  อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธี โดยมีพระครูสัทธาวราภิยุต เจ้าคณะตำบลเทพกระษัตรี/เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา สวดเจริญพระพุทธมนต์ และนำผู้เข้าร่วมพิธีนั่งเจริญจิตตภาวนา ณ วัดมงคลวราราม (วัดในยาง) อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง