เปิดดัชนีครูไทย แต่งกายเหมาะ ‘หนี้สิน’ยังท่วม

สวนดุสิตโพลเผยดัชนีครูไทยได้คะแนนรวม 7.52 คะแนน ชี้แต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ ส่วนปัญหาหนี้สินยังเป็นปัญหาหลอกหลอน แนะแม่พิมพ์ของชาติต้องปรับตัวให้ทันโลกทันสมัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. สวนดุสิตโพล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นครูไทยประจำปี ซึ่งถือเป็นปีที่ 18 โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ  จำนวน 3,897 คน ทั้งทางออนไลน์และภาคสนาม โดยเน้นตัวชี้วัด 20 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทยทั้งในด้านส่วนตัว การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน

โดยเมื่อสอบถามประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นดัชนีครูไทยปี 2565 เต็ม 10 ได้ 7.52 คะแนน ซึ่งอันดับแรกคือ บุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ 7.82 คะแนน, มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ 7.73 คะแนน, มีเป้าหมาย ประเมินและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 7.68 คะแนน, ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้ข้อมูลใหม่ๆ 7.66 คะแนน, ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม 7.65 คะแนน, มีความเมตตา มีจิตใจโอบอ้อมอารี 7.64 คะแนน, ความรู้ความสามารถในการสอนและการถ่ายทอดความรู้ 7.63 คะแนน, สามารถทำงานเป็นทีมได้ 7.61 คะแนน, ดูแลตนเองทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ 7.59 คะแนน, อบรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 7.55 คะแนน

ขยันขันแข็ง อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต 7.54 คะแนน, ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนร่วมงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 7.54 คะแนน, รักในวิชาชีพครู มีอุดมการณ์ความเป็นครู 7.52 คะแนน, ปรับตัวได้เร็ว แก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7.51 คะแนน, มีความน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดี 7.50 คะแนน, มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง 7.48 คะแนน, การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 7.45 คะแนน, มีทัศนคติที่ดี เข้าใจและคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 7.45 คะแนน,

ควบคุมอารมณ์ได้ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม 7.33 คะแนน และประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน 6.50 คะแนน

เมื่อถามถึงจุดเด่นจุดด้อยของครูไทย   โดยจุดเด่นพบว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มีทักษะใหม่ๆ 51.89%, ขยัน อดทน ทุ่มเท  เสียสละ 48.11%, เข้าใจเด็ก เข้าใจยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 44.63%, บูรณาการความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน 41.34% และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 40.53% ส่วนจุดด้อย ภาระงานมาก 56.26%, ขาดงบประมาณในการพัฒนาตนเอง 46.36%,  สวัสดิการ ค่าตอบแทนไม่เหมาะสม 45.08%, หนี้สิน 44.43%, มีความเหลื่อมล้ำ 42.25%

ถามว่าประชาชนคิดว่าครูไทยควรทำอย่างไรจึงจะพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลสำรวจพบว่า 65.74% ต้องทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ ปรับตัวเร็ว แก้ปัญหาไว,  62.23% ปรับรูปแบบการสอน ใช้เทคนิคใหม่ๆ ผสมผสาน, 59.28% จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เด็กมีส่วนร่วม ได้ทำจริง, 56.81% คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และ 54.14% พัฒนาด้านเทคโนโลยี                  

น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า  ดัชนีครูไทยปีนี้ประชาชนให้คะแนนครูไทยลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย ซึ่งปี 2564  ได้ 7.75 คะแนน โดยประชาชนมองว่าครูไทยมีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี พัฒนาตนเอง ทันสมัย แต่ก็ยังพบปัญหาด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ การควบคุมอารมณ์ และจากผลสำรวจดัชนีครูไทยย้อนหลัง 10 ปี ชี้ชัดว่าปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาใหญ่และฝังรากลึกมาอย่างยาวนานสำหรับครูไทย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่ายุคใดสมัยใด แม้ให้ความสำคัญ แต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่สำเร็จ จึงควรศึกษาและรื้อดูระบบว่าปัญหานี้อยู่ที่จุดใดกันแน่               

ดร.ศศิธร รณะบุตร ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ดัชนีครูไทยปี 2565 สะท้อนว่าประชาชนเกิดการรับรู้และให้ความสนใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของครู โดยครูมีการพัฒนาบุคลิกภาพดีขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนที่มองเห็นชัดเจน เนื่องจากการเรียนรู้ไม่ได้จัดขึ้นเฉพาะในชั้นเรียน แต่ขยายวงกว้างในโลกออนไลน์ บุคคลต่างๆ สามารถเข้าถึงและรับรู้ได้ง่ายขึ้น ตลอดจนการพัฒนาตนเองทางด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ ด้วยรูปแบบการสอน เทคนิคใหม่ๆ ผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้เด็ก ครอบครัว และสังคมมีส่วนร่วม ครูไทยต้องแสดงพลังความร่วมแรงร่วมใจของครูทุกศาสตร์ รักษาจุดเด่นในเรื่องการปรับตัว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และพร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองให้สอดคล้องตามยุคสมัย ตามวิถีของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ไม่ควรหยุดที่จะเรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ จนเกิดความรู้ลึกและรู้กว้าง ขยันศึกษาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม บริหารจัดการเวลาในการทำงานอย่างสมดุล ตลอดจนรักษาจิตวิญญาณของความเป็นครูที่มุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาเด็กไทยด้วยใจที่เมตตาและปรารถนาดี.          

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง