เปิดหีบเลือกตั้ง อบต. ประชาชนอย่าลืมไปใช้สิทธิ

28 พ.ย. 2564 หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะได้เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.

โดยขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถเดินทางไปใช้สิทธิของตัวเอง ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่


สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีดังนี้

มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด


ส่วนขั้นตอนการเลือกตั้งมีดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง

ยื่นหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้ง คือ บัตรประชาชน (หมดอายุก็ได้) หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต

รับบัตรเลือกตั้ง โดยลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบ ใบหนึ่งสำหรับเลือกนายกอบต. และอีกใบหนึ่งสำหรับเลือก ส.อบต.

เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย
· บัตรเลือกตั้งนายก อบต. สีแดง เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน
· บัตรเลือกตั้ง ส.อบต. สีน้ำเงิน เลือกผู้สมัครได้ไม่เกินจำนวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น โดยสามารถเลือกน้อยกว่าได้ แต่เลือกมากกว่าไม่ได้

นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้ว หย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สมชัย' ชี้รัฐบาลแก้ปัญหาสลากราคา 80 บาทผิดทาง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สลากราคา 80 บาท ที่รัฐบาลประยุทธ์ภาคภูมิใจ

'ศรัณย์วุฒิ' ถือฤกษ์ดีกราบสักการะพระยาพิชัยดาบหักก่อนใช้สิทธิเลือกตั้งอบต.

"ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ " หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ถือฤกษ์ดีกราบสักการะไหว้อนุสาวรีย์บ้านเกิดท่านพระยาพิชัยดาบหัก" และ เตรียมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น อบต. 28 พ.ย. 64