สสส. ระดมความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ร่างแผนหลัก 5 ปี และแผนปี 66 ก่อนเสนอบอร์ดพิจารณา 18 ส.ค. นี้

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนหลัก 5 ปี (2566-2570) และร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมีกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการบริหารแผน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสส. เข้าร่วมกว่า 200 คน เพื่อให้เสนอแนะการดำเนินงานทั้ง 15 แผน ซึ่งเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของ สสส.

ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าวว่า ปี 2565 นับเป็นปีแรกก้าวสู่ทศวรรษที่สามของ สสส. และเป็นครั้งแรกที่ สสส. ปรับการจัดทำแผนหลักใหม่จากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ และแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและกลไกในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่าย โดยร่างแผนทั้ง 2 ฉบับ คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตลอดกระบวนการจัดทำแผน มีทิศทางร่วมเป็นจุดเชื่อมโยงการทำงานในภาพรวม 5 ด้าน คือ 1.ใช้ทิศทางและเป้าหมาย ระยะ 10 ปี (2565-2574) โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และคำนึงถึงการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ 2.สร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างก้าวกระโดด 3.สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล 4.คำนึงถึงผลกระทบต่อเนื่องจากโควิด-19 และ 5.เชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และระดับสากล

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ปรับโครงสร้างแผนเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแผนเชิงประเด็น อาทิ แผนควบคุมยาสูบ มีจุดเน้นสำคัญ อาทิ แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ กลุ่มแผนเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย อาทิ แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และกลุ่มแผนเชิงระบบ อาทิ แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมได้กำหนดประเด็น “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” เป็นวาระกลางประจำปี เพื่อขยายผลนวัตกรรมกลไกให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับความสนใจ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อแนะนำต่อจุดเน้นการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และภาพรวมการดำเนินงานแต่ละแผน ภายหลังการพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ สำนักงานจะสรุปข้อมูลและนำเสนอร่างแผนทั้ง 2 ฉบับ และจะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการกองทุนฯ ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในวันที่ 18 ส.ค. ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

WHO เตือนภัยคนทั่วโลก 3 ล้านคนตายเพราะกินเค็ม กินเจปีนี้ลดหวาน มัน เค็ม ลดโรค

WHO แจงตัวเลขประชากรทั่วโลกจำนวนกว่า 3 ล้านคน เสียชีวิตจากการบริโภคโซเดียมที่มากเกินจำเป็น สสส.-เครือข่ายลดบริโภคเค็ม-WHO หนุน 4 มาตรการ “ลดการบริโภคเกลือโซเดียม” ดึงผู้ประกอบการปรับสูตรอาหาร-

กินเจวิถีใหม่ ผุดนวัตกรรมวัดลิ้นชาออนไลน์

เทศกาลกินเจ 2565 สสส. จับมือ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม พัฒนานวัตกรรมวัดลิ้นด้านชาออนไลน์ มุ่งปรับพฤติกรรมลดเค็ม แนะสูตร สูตร 4 เลือก 4 เลี่ยง ปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs

สสส.แนะเคล็ดลับ “กินเจ” ได้สารอาหารครบสร้างสุขภาพดีและห่างไกลโรค NCDs

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงการกินเจอย่างไรให้มีสุขภาพดี ได้สารอาหารครบ 5 หมู่ ในช่วงเทศกาลอาหารเจที่กำลังจะมาถึงนี้ว่า ก

เด็กทั่วโลกอ้วนลงพุงสูงถึง340ล้านคน เด็กไทยติดอันดับ2กลุ่มอาเซียน

เด็กอ้วนเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก เด็กวัย 5-18 ปี มีน้ำหนักเกินพุ่งสูงถึง 340 ล้านคนทั่วโลก เด็กไทยอ้วนลงพุงติดอันดับแถวหน้าอันดับ 2 กลุ่มประเทศอาเซียน สสส.-สธ.ผนึก 100 ภาคีสุขภาพ

ตีแผ่ 'เหล้า-ยา-พนัน' กระตุ้นวัยรุ่นก่อคดีเปิดศึกศักดิ์ศรี

วันเยาวชนแห่งชาติปีนี้ ตีแผ่ปัจจัยเสี่ยง 'เหล้า-ยา-พนัน' กระตุ้นวัยรุ่นเปิดศึกศักดิ์ศรีก่อคดี ก่อนจบลงที่สถานพินิจ 'ทิชา' ย้ำต้องปรับพฤติกรรมทัศนคติ เปลี่ยนอริเป็นสหาย

มหิดลผนึก สสส.จับมือ 25 สถาบัน upskill..บุคลากรสาธารณสุข

ทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาเทคโนโลยีก้าวไกล ความรู้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้วปฏิบัติหน้าที่ใช้ความรู้เดิมไม่เพียงพอแล้ว จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือ upskill