สส. เปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) แห่งใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

วันนี้ (24 สิงหาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพแก่สังคม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เปลี่ยนมุมมองขยะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่ Build forward Greener ปรับเปลี่ยนชีวิตวีถีใหม่ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธี โดยมีนายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารจังหวัดหนองคาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย และนายอำเภอโพนพิสัย ให้การต้อนรับ

นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากวิกฤติ Climate Change ส่งผลให้ประเทศไทยตกอยู่ในความเสี่ยงอันดับที่ 9 ของโลก ซึ่งถือว่าเป็นอันดับต้นๆ แม้เราจะเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 0.88% เป็นอันดับที่ 19 ของโลกก็ตาม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 ด้วยเหตุนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีนโยบายทบทวน ปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงาน เปลี่ยน “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เป็น “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และแสดงให้นานาประเทศเห็นถึงความมุ่งมั่น ซึ่งในวันนี้ประเทศไทยได้มี “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เป็น “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันในประกาศฯ เป็นต้นไป (18 สิงหาคม 2566) อีกทั้งได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นวาระสำคัญของโลกและเป็นการตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งการจัดการขยะที่ต้นทางเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะและชุมชนปลอดขยะ ผ่านแนวคิด Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้หลัก 3Rs พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยเริ่มจากการจัดการขยะ จากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ การลดปริมาณขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดการกลางทางโดยระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการปลายทางโดยการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จนได้รับการยอมรับและนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่สามารถปฏิบัติได้จริง ปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) จำนวน 39 ศูนย์เรียนรู้ และมีศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จำนวน 18 ศูนย์เรียนรู้ ซึ่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาพื้นที่ขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพราะโรงเรียนปลอดขยะและชุมชนปลอดขยะ ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เป็นฟันเฟือนสำคัญขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เปลี่ยนมุมมองขยะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงมีส่วนสำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) อันเป็นวาระระดับโลกที่มีความสำคัญและเร่งด่วน ส่งผลกระทบไม่เฉพาะต่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม แต่ยังรวมถึงการปรับตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย เป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ (Small school in big school) และหลักการ 5 ร่วม ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมนำเสนอ และร่วมภาคภูมิใจ ซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่ดีและเหมาะสมที่จะเผยแพร่ขยายผลสู่สถานศึกษาเครือข่าย ควบคู่กับต้นแบบความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นอย่างดี จากความมุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมมือจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ได้พัฒนาเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดหนองคาย และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ประจำปี 2565 มีคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จึงส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ในวันนี้ขึ้น โดยมีเครือข่ายสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School พิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย พร้อมเยี่ยมชมฐานกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ จำนวน 17 ฐานเรียนรู้ อาทิ ฐานเรียนรู้ขยะกำพร้าสร้างมูลค่า ฐานเรียนรู้ไม้กวาดจากขวดพลาสติก ฐานเรียนรู้กระดาษสาพารวย เป็นต้น เพื่อขยายองค์ความรู้ กระบวนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในโรงเรียน ให้แก่เครือข่ายสถานศึกษา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และนำไปขยายผลต่อไป นายวรพล กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งคำถามฟังความเห็น ‘สส.-สว.’ ต่อการทำประชามติแก้รธน. คาด 21 ธ.ค.รู้ผล

‘นิกร’ ลงนามส่งคำถามรับฟังความเห็น สส.-สว. ต่อการทำประชามติแก้รธน.แล้ว คาด 21 ธ.ค. รู้ผล ย้ำเป็นคำถามเชิงลึก หวังได้เสียง สว. เป็นแนวร่วมสนับสนุน

กกต. เปิดสถิติร้องทุจริตเลือกตั้ง สส. ยื่นศาล 2 สำนวน ยังลุ้นอีก 77 เรื่อง

กกต. เปิดสถิติร้องเรียนเลือกตั้ง สส. ปี 66 จำนวน 365 เรื่อง เทียบกับปี 62 แล้วลดลง เผยสั่งไม่รับ 159 คำร้อง ยื่นศาล 2 สำนวน ยังลุ้นอีก 77 เรื่อง

ร้อง ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง 'เศรษฐา - สส.เพื่อไทย'

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางมายื่นคำร้องให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีและ สส.เพื่อไทย หลังหลุดปากพูดต่อหน้าที่ประชุม สส. เพื่อไทย

สส. หนุนเครือข่าย เสริมพลัง ทส. และ มท. ลดขยะอาหาร มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"พล.ต.อ.พัชรวาท" ชวนคนไทยเที่ยว "สวนสัตว์เชียงใหม่" แลนด์มาร์ก "แหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ วิจัย สัตว์ป่า" เปิดรับฤดูหนาว

พล.ต.อ.พัชรวาท" ตั้งเป้าปีหน้า "สวนสัตว์เชียงใหม่" ปั๊มเม็ดเงินเกือบ 100 ล้านบาท หลังเพิ่มสัตว์นานาชนิดดึงดูดนักท่องเที่ยว-มีกิจกรรมหลากหลาย พร้อมชวนคนไทย หนาวนี้ปักหมุดเที่ยวจุดแลนด์มาร์ก "แหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ วิจัย สัตว์ป่า" เชิญชวนสักการะ "พระนวพุทธมหาบารมี"

'ก้าวไกล' ผวาสูญพันธุ์! ลุ้นศาล รธน. ตัดสินคดีหาเสียงแก้ 112

'ศิริกัญญา’ ลุ้นศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินคดีหาเสียงแก้ 112 หวังแคล้วคลาดปลอดภัย รับเจอมาเยอะ ผวา ‘ก้าวไกล’ สูญพันธุ์ เหตุ สส. ลงชื่อหนุนหลายคน