ฟาด 'ธนาธร' ไม่รู้ระบบปกครองท้องถิ่น กลับไปอ่านราชกิจจาฯ จะได้เข้าใจถูกต้องและดีงามต่อสถาบัน

5 พ.ค.2565 - นายไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า "ธนาธร" เรียกร้องให้ปฏิรูปการปกครองยกเลิก อำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และโอนอำนาจนี้ไปให้อบจ. ธนาธร ต้องศึกษาเรื่องการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นเพิ่มเติม!!!!

1.ปัจจุบันรัฐราชการได้ขยายตัวเติบใหญ่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติ เกิดรายจ่ายประจำผูกพันจนแทบไม่เหลืองบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศอีกแล้ว มีการปกครองที่ทับซ้อนกันหลายประเภท จนขัดขวางการพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถตอบสนองความปรารถนาของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้การปกครองของประเทศพังทลายลงทั้งระบบ

2.พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงริเริ่มปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล และถือว่าเป็นพระบรมราโชบายสำคัญ ถึงขั้นเสด็จไปเปิดเทศบาลแห่งแรกของประเทศด้วยพระองค์เอง แต่พระบรมราโชบายนั้น ถูกบิดเบือนและทอดทิ้ง จนเปลี่ยนโฉมเป็นรัฐราชการในปัจจุบัน ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องสืบทอดการปฏิรูปการปกครองตามพระบรมราโชบายนั้น ให้เป็นผลสำเร็จประเทศจึงจะอยู่รอดได้!!!

ผมเห็นด้วยกับแนวคิดของคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่จะให้ยกเลิกอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน แต่ไม่เห็นด้วยที่จะให้โอนอำนาจนี้แก่ อบจ. ซึ่งสะท้อนว่าคุณธนาธร ไม่เข้าใจระบบการปกครองของประเทศ จึงอยากจะแนะนำให้คุณธนาธร ลองไปค้นคว้าศึกษาราชกิจจานุเบกษาทั้งหมดที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็จะได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณของสมเด็จพระมหาราชเจ้าพระองค์นั้น ว่าทรงมีพระปัญญาทัศนะที่สุขุมลุ่มลึก กว้างไกล ก้าวล้ำไปในอนาคตขนาดไหน และเมื่อเข้าใจแล้ว ก็อาจเป็นที่ตั้งให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา ว่าไม่ได้ด้อย หรือย่อหย่อนกว่าประมุข หรือผู้นำใด ๆ ในโลกนี้เลย

และเมื่อเข้าใจแล้ว ก็จะได้ใช้สติปัญญาความสามารถนั้นให้บังเกิดประโยชน์สุขต่อบ้านเมืองของเรา และช่วยกันสืบสานต่อยอดที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มไว้ไปจนกว่าจะสำเร็จ

3.การปกครองของประเทศไทยขณะนี้แบ่งเป็น (1)ราชการส่วนกลาง คือ กระทรวง และกรม ซึ่งเป็นองค์กรกำหนดนโยบาย และกำกับการปฏิบัติของนโยบายส่วนกลาง ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงอยู่ (2)การปกครองส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันนี้มีจังหวัด อำเภอ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงการปกครองส่วนภูมิภาคไว้ที่ระดับจังหวัด แต่ลดขนาดลงให้เหลือเฉพาะหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุนการปกครองท้องถิ่น และการประสานระหว่างการปกครองท้องถิ่น และราชการส่วนกลาง!!!

สำหรับอำเภอนั้น สมควรยกเลิกทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นเกือบ 600 อำเภอ เพราะมีราชการส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบอยู่แล้ว และการคมนาคม การสื่อสารก็สะดวกที่ส่วนท้องถิ่นจะประสานโดยตรงกับจังหวัดได้ สำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้น เป็นราชการ"ปกครองส่วนท้องที่" ทับซ้อนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องยกเลิกทั้งหมด ก็จะแก้ไขปัญหาความทับซ้อน และความขัดแย้ง ตลอดจนภาระที่สับสนอลม่านในการปกครองได้

(3)การปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันนี้มี อบจ. อบต. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ เช่น กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา ซึ่งสับสนอลม่านเต็มที จะต้องกำหนดให้เหลือ 2 รูปแบบ คือ เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ แบบกรุงเทพฯ และพัทยา นอกนั้นให้แปรสภาพหรือรวมเป็นเทศบาลทั้งหมด โดยถือเขตอำเภอเป็นหลัก เรียกว่าเทศบาลเมือง สำหรับเมืองใหญ่ ให้เรียกว่าเทศบาลนคร ที่ฝ่ายบริหาร และสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน

4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจเต็มที่ในการบริหารส่วนท้องถิ่น ยกเว้นเฉพาะด้านการต่างประเทศ ด้านกลาโหม และการจัดวางระบบ และหลักสูตรการศึกษา มีอำนาจในการจัดทำงบประมาณของตนเอง โดยแจ้งให้ส่วนภูมิภาค และส่วนกลางรับทราบ เพื่อใช้อำนาจยับยั้งในกรณีที่ไม่ถูกต้อง หรือเกินความจำเป็น

5.การปฏิรูประบบการปกครอง ดังกล่าว จะทำให้ส่วนกลางมีกระทรวง และกรมที่มีขนาดเล็กลง มีส่วนภูมิภาคที่มีจังหวัดเป็นศูนย์กลางแต่มีขนาดเล็กลง มีการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการปกครองพิเศษ เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ก็จะลดรายจ่ายในการบริหาร ลดความทับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารที่ตอบสนองความปรารถนาของประชาชนในท้องถิ่น โดยส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคยังคงมีอำนาจยับยั้งในส่วนที่ไม่ถูกต้อง หรือเกินความจำเป็นได้

สำหรับตำรวจให้ขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตำรวจส่วนกลางนั้นให้เหลือไว้เฉพาะสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจตะเวนชายแดน สำนักงานตำรวจเพื่อความมั่นคงภายใน สำนักงานนิติเวช และสำนักงานตำรวจสันติบาล

ถ้าไม่ปฏิรูปการปกครองประเทศไทยก็ไม่มีทางเดินต่อไปได้เลย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พุทธะอิสระ' ชี้เปรี้ยงก้าวไกลหยุดลิ่วล้อด้อมส้มหมิ่นสถาบันไม่ได้ กม.นิรโทษล้างคดี 112 ก็แค่เพ้อฝัน

พุทธะอิสระ โพสต์เฟซบุ๊กว่า หลังจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลมาเจรจาความเมืองกับพุทธะอิสระ แล้วก็พูดในเชิงว่า ถ้าการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ใช้คำว่า ยกเข่งก็น่าจะถูกต้อง ยกเว้นคดีทุจริตและความผิดทางชีวิต

'ไพศาล' ร่วมยินดี 'บิ๊กตู่' เป็นองคมนตรี ความหวังคนปั่นกระแสให้เป็นนายกฯอีกก็สิ้นสุดลง

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ขอแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี

'ชัยธวัช' เผยภาพรวมเป็นไปด้วยดี หลังเดินสายขอเสียงหนุน ‘พ.ร.บ.นิรโทษกรรมก้าวไกล’ ยัน 'ธนาธร' ไม่ขอรับสิทธิ์

นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีการไปพูดคุยกับนายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ พุทธอิ

อันตรายตากข้าวเปลือกบนถนน ร้องรัฐไม่นิ่งเฉย ออกประกาศป้องกัน

บุรีรัมย์ พ่อหนุ่มเคราะห์ร้าย ขี่ จยย.ชนกองข้าวดับ เรียกร้องรัฐออกประกาศ ห้ามตากข้าวบนถนน ควรหาลานปูนให้ตาก ป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอย

'จตุพร' ฟาด 'เศรษฐา-พท.' ดึงเกมดิจิทัล ยื้อเวลาสว.สิ้นวาระ หันจับมือก.ก.ฟื้นเสียงนิยม

'จตุพร' ฟาด 'เศรษฐา-เพื่อไทย' ปั่นเกมหลอก ปชช.ซ้ำซาก ฉะดึงเกมดิจิทัล ทำชักช้าให้สภาพิจารณางบ 67 เชื่อยื้อเวลา สว.สิ้นวาระ พ.ค. 67 คาดแปรหันจับมือ ก้าวไกล ฟื้นเสียงนิยม

'ภูมิธรรม' ปัดไม่รู้ 'ธนาธร' คุย 'ทักษิณ' ตอนนี้ป่วยอยู่ คนอื่นจึงไม่รู้ข้อเท็จจริง ไม่สามารถอธิบายได้

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรมเวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกร