'ผู้ว่าชัชชาติ' เชื่อมั่นในระบอบปชต. หลัง 'สภากทม.' ผ่านงบฯ 7.9 หมื่นล้านบาท

18 ส.ค.2565 - ที่อาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพมหานคร ดินแดง นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร (สภากทม.) เป็นประธานการประชุมสภากทม. สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพ.ศ. 2565 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดยในวันนี้ (18 ส.ค.) สภากทม. มีวาระสำคัญพิจารณา คือ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในที่ประชุม นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อให้สภากทม. พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3

“คณะกรรมการวิสามัญฯ 62 ท่าน ได้ประชุมและพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 จำนวน 16 ครั้ง และได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 42 คณะ พร้อมรับฟังเหตุผลความจำเป็นในการขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาโดยยึดหลักของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร และพิจารณาโดยยึดหลักความคุ้มค่า ความเหมาะสมของพื้นที่ สภาวะเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและกรุงเทพมหานคร” นายสุทธิชัย กล่าว

ทั้งนี้คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณางบประมาณที่ฝ่ายบริหารตั้งขอ รวมจำนวน 79,825,132,600 บาท มีมติปรับลดงบประมาณ จำนวน 4,803,793,728 และเห็นชอบรายการงบประมาณรายจ่าย ที่ผู้บริหารได้เสนอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณเท่ากับจำนวนเงินที่ปรับลด ส่วนงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ได้ปรับลด106,120,550 บาท รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนทั้งสิ้น 79,719,012,050 บาท

อย่างไรก็ตามในที่ประชุม ส.ก. ได้ขอสงวนความคิดเห็นเพื่ออภิปรายในที่ประชุมหลายท่าน ประกอบด้วย นายพีรพล กนกวลัย ส.ก.เขตพญาไท พรรคก้าวไกล ได้สงวนความเห็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย โดยไม่ได้คัดค้านโครงการดังกล่าวแต่ขอให้ชะลอโครงการเพื่อให้มีการรับฟังความเดือดร้อนจากประชาชน รวมถึงนายพีรพล ได้สงวนคำแปรญัตติ งบค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสวนสาธารณะของสำนักสิ่งแวดล้อม แต่เห็นว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการก่อสร้างซึ่งควรตั้งที่สำนักการโยธา จึงขอให้การตั้งงบประมาณในปีถัดไปให้คำนึงถึงภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก ในส่วนของงบประมาณโครงการ Trade Show ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจระดับชาติ จึงควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ไม่ใช่ของกทม. รวมถึงงบประมาณที่เห็นว่าควรปรับลดก็เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้มีเงินเหลือสำหรับใช้ดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปีถัดไป

ด้าน นายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ พรรคประชาธิปัตย์ ขอสงวนความเห็น 1 รายการ ของสำนักสิ่งแวดล้อม โดยเห็นว่าพันธกิจของสำนักสิ่งแวดล้อม และทุกหน่วยงานของกทม. ที่สำคัญคือการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเสนอขอจัดซื้อรถยนต์ดีเซลของทุกหน่วยงานควรมีการเปลี่ยนแปลง โดยหันมาใช้พลังงานทดแทน เนื่องจากหน่วยงานของกทม.ควรมุ่งลดมลพิษทางอากาศ งบประมาณปีหน้าควรพิจารณาในเรื่องนี้ใหม่ นอกจากนี้นายวิรัช ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณการปรับปรุงเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว การเปลี่ยนวิธีการรดน้ำต้นไม้ และการปลูกต้นไม้ในพื้นที่กทม.ให้มีศิลปะ

นอกจากนี้ นายณภัค เพ็งสุข ส.ก.เขตลาดพร้าว พรรคก้าวไกล ได้ขอสงวนความเห็น 3 รายการของสำนักงานเขตลาดพร้าว อาทิ รายการเกี่ยวกับค่าวัสดุน้ำมันงานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว ซึ่งนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันเขตได้ใช้งบประมาณเกี่ยวกับค่าน้ำมันโดยคำนึงถึงความจำเป็นอย่างไรก็ตามขณะนี้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและในอนาคตราคาน้ำมันอาจจะสูงขึ้นอีก จึงทำให้ต้องตั้งงบประมาณน้ำมันไว้สูงขึ้นตาม แต่หากมีงบเหลือจะตกเป็นงบกลาง และตกเป็นเงินสะสมของกทม. ซึ่งงบสะสมกทม.จะถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของกทม.ต่อไปได้ ทั้งนี้ภายหลังการชี้แจงของฝ่ายบริหาร นายณภัค ได้ขอถอนคำสงวนความเห็นในประเด็นของสำนักงานเขตลาดพร้าว

ในส่วนของข้อสังเกตที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เห็นว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควรทราบและควรปฏิบัติประกอบด้วย ข้อสังเกตทั่วไป และข้อสังเกตเฉพาะหน่วยงาน ข้อสังเกตทั่วไป ได้แก่ การจัดทำโครงการต่าง ๆ ควรดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากรุงเทพมหานคร คำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และควรพิจารณาให้มีความเหมาะสมตามโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่ควรดำเนินการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จะต้องวิเคราะห์ภาระที่ต้องรับผิดชอบโดยละเอียด ผลกระทบต่องบประมาณที่จะนำมาใช้บริหารจัดการในอนาคต ทุกหน่วยงานจักต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณรวมอยู่ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีควรให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินการด้วย

จากนั้นมีการลงมติเห็นชอบวาระที่สอง และวาระที่สาม ต่อเนื่อง ทั้งนี้ สภากทม. ได้ลงมติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระที่สองและวาระที่สาม โดยงบประมาณปี 66 ของกรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งสิ้น 79,719,012,050 บาท

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณสภากทม. และคณะกรรมการวิสามัญฯ ที่ได้ร่วมกันพิจารณางบปี66 ของกทม.ผ่านวาระ 3 ฝ่ายบริหารจะนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้ด้วยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างบริการประชาชน โดยเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง ให้การใช้งบมีความคุ้มค่าที่สุด

“ภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารและสภากทม.ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ดูแลประชาชน บทบาทที่สำคัญคือการสร้างความมั่นใจและไว้ใจให้ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เชื่อมั่นว่าระบอบประชาธิปไตยยังคงระบอบการปกครองที่เข้มแข็ง ตอบโจทย์ และโปร่งใส โดยเฉพาะการกระจายอำนาจท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ อำนาจของฝ่ายบริหาร และอำนาจของสภากทม. จึงสามารถตอบโจทย์ประชาชน ด้านความโปร่งใสและคุ้มค่าได้เป็นอย่างดี” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 2 เรื่อง คือ การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... และ เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์สาธารณสุข พ.ศ. ... และที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ 2 คณะ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ทั้ง 2 เรื่อง คณะฯ ละ 16 ท่าน กำหนดพิจารณาภายใน 15 วัน

รวมถึงส.ก. ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม ดังนี้ นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล ส.ก.เขตประเวศ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากมูลฝอย และ นายกฤษฎ์ คงวุฒิปัญญา ส.ก. เขตภาษีเจริญ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 และถนนศาลธนบุรี รวมถึงสภากทม. ได้เลือกตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภากทม. 11 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการกิจการสภา คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง คณะกรรมการการสาธารณสุข คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คณะกรรมการการจราจรและการขนส่ง คณะกรรมการการระบายน้ำ และคณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝุ่น PM2.5 ท่วมกรุง! เกินค่ามาตรฐาน 43 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 36-74 ไมโครกรัม (มคก.) / ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

สภากทม. เห็นชอบ 3 วาระรวด ยกเลิกกฎหมาย 11 ฉบับ ให้สอดคล้องผังเมืองรวม

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“ป้อม”ปราบศัตรูพ่าย แต่ กทม. -พปชร. โคม่า เสี่ยงสูญพันธุ์!

หลัง พลังประชารัฐ เปิดตัว สกลธี ภัททิยกุล อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. ที่เข้ามาเป็น หัวหน้าทีม กทม.ให้พลังประชารัฐ ภายใต้ สโลแกนหาเสียงกทม.คือ “พลังใหม่ พลังกรุงเทพ พลังประชารัฐ”

'ชัชชาติ' ลั่นคนเดินถนนต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง หากมีพื้นที่เหลือก็แบ่งให้คนทำมาหากิน

นายชัชชาติ​ สิทธิพันธุ์​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ กล่าวถึงสถานการณ์หาบเร่แผงลอย​ในกรุงเทพฯว่า​ ในเรื่องของแผงค้าหาบเร่ เราคุยกันเข้าใจและต้องดูแลซึ่งกันและกันโดยไม่ใช้ความรุนแรง

'ผู้ว่าฯชัชชาติ' จี้ผู้บริหาร กทม. เร่งแก้ไฟดับ ตามนโยบายกรุงเทพฯต้องสว่าง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวย้ำในการประชุมคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า ขอให้ผู้บริหารเร่งรัดติดตามเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามนโยบายกรุงเทพฯ ต้องสว่าง