กรมป่าไม้ เตรียมพร้อมนโยบายเร่งด่วน วางแผนรับมือแก้ไฟป่า หมอกควันภาคเหนือ

15 ก.ย.2566 - พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมวางแผนในการป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย และขอให้ยึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้ที่ต้องเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญและต้องดำเนินการเร่งด่วน คือเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ โดยในส่วนของกรมป่าไม้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยแบ่งเป็น 3 มาตรการ ได้แก่

มาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเชิงพื้นที่ โดยการเตรียมการ โดยการจัดโครงสร้างหน่วยงาน พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนเผชิญเหตุ โดยการกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จัดทำข้อมูลการประสานงานและสนธิกำลัง ด้านบุคลากร เครื่องมือ นอกจากนี้จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ และการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบให้ประชาชนได้รับทราบ และการสร้างเครือข่ายไฟป่าหมู่บ้าน และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ การบริหารจัดการชิงเผาร่วมกับ Burn Check และการออกประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมการเผา ซักซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่า

มาตรการที่ 2 การรับมือ แบ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤต มีการจัดตั้ง War room ทั้งในระดับส่วนหน้า ระดับสำนักฯ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งรายงานผลสถานการณ์ประจำทุกวัน การจัดชุดลาดตะเวนตรวจหาไฟและจุดสกัด แจ้งจุดความร้อน จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจสอบควบคุมไฟป่า หากเกิดปัญหาในช่วงวิกฤต การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การจัดกิจกรรมรณรงค์วันปลอดควันพิษจากไฟป่า การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเก็บอย่างต่อเนื่อง การสนธิกำลัง อุปกรณ์ ฯลฯ ในพื้นที่วิกฤติ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนผ่านกลไกอาเซียน

และมาตรการที่ 3 การประเมินผลและสร้างความยั่งยืน ดำเนินการตรวจสอบไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ จัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ และสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน (AAR) นอกจากนี้จะมีการประสาน อปท. นอกจากนี้ ยังได้มีการทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐานงาน/แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดำเนินการศึกษา/พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบบัญชาการสถานการณ์ไฟป่า และการพัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์ไฟป่าล่วงหน้า

“แผนปฏิบัติงานในการป้องกันไฟป่าที่กรมป่าไม้ดำเนินการจะช่วยลดปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ตลอดจนภาคประชาชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันป้องกันไฟป่าซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนอกจากนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่จะก่อให้เกิดความศูนย์เสียระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้สำหรับผู้กระทำความผิดกรมป่าไม้จะดำเนินคดีบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ไฟป่าสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสิ่งแวดล้อม 1362” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กเลย! พื้นที่ไหน ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน

เปิดข้อมูลดาวเทียม 'ค่าฝุ่นพิษ' 5 อันดับจังหวัดอากาศแย่ กทม.เกินมาตรฐานทุกเขต

เพจเฟซบุ๊ก GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” ล่าลุดเวลา 9.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

'พัชรวาท' สั่งเร่งควบคุม 'อีกัวน่า' อาละวาดลพบุรี กัดกินพืชผลเสียหาย

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการแก้ปัญหาอีกัวน่าเขียวแพร่พันธ์ุที่จ.ลพบุรี จนทำให้คนในพื้นที่มีความกังวลจะทำลายระบบนิเวศ

เช็กเลย! ค่าฝุ่น PM2.5 รายพื้นที่ทั่วกรุง เกินมาตรฐาน 10 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 เวลา 05.00 - 07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 14.6 - 52.0 ไมโครกรัม (มคก.) / ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

“ป่าชุมชนบ้านต้นตาล” จ.นราธิวาส คว้ารางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566 กรมป่าไม้ - ราช กรุ๊ป สนับสนุนป่าชุมชนขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ฝุ่นพิษพุ่งสูง! กรมควบคุมมลพิษ เตือนคนกรุงและปริมณฑล รับมือ 9-13 พ.ย.นี้

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานว่า กรมควบคุมมลพิษ ประกาศ PM2.5 มีแนวโน้มสูง ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2566 ในพื้นที่ กทม. สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี