รัฐบาลสร้างความมั่นคงทางวัคซีนยาวถึงปี 2570

รัฐบาลเร่งสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันประชาชนจากโรคอุบัติใหม่ ผ่านยุทธศาสตร์ 5 ปี ตั้งงบ 14,326.54ล้านบาท ผลักดัน 4 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน 67 โครงการ

23 มี.ค. 2565 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าประเทศไทยได้เผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากว่า 2 ปี รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับการมีแผนสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันประชาชนจากโรคอุบัติใหม่ผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2565 ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดังกล่าว

ทั้งนี้ ร่างแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนฯ จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 ที่เข้ามารับช่วงต่อจากฉบับที่1 ที่จะสิ้นสุดลงในปี 2565 ซึ่งจะเป็นกรอบในการขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนาสู่ความมั่นคงด้านวัคซีนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแผนพัฒนาระดับชาติ เช่น กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ตามร่างแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนฯ ฉบับที่ 2 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน 67 โครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี วงเงินงบประมาณรวม 14,326.54 ล้านบาท ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน จำนวน 15 โครงการ อาทิ โครงการสำรองวัคซีนรองรับการระบาด โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (MR) ในกลุ่มเสี่ยง โครงการพัฒนา Big Data ฐานข้อมูลกลางการให้บริการวัคซีนและระบบ PHR ข้อมูลการรับบริการวัคซีนรายบุคคล โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน งบประมาณ 2,889.76 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนอย่างครบวงจร จำนวน 26 โครงการ อาทิ โครงการการพัฒนา adenoviral vector platform สำหรับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนต้นแบบ โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีฐานสำหรับพัฒนาต้นแบบวัคซีนจาก Viral vectorเพื่อตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม่ โครงการการพัฒนาต้นแบบวัคซีนเด็งกี่ (วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (Dengue Vaccine)] เพื่อทดสอบในมนุษย์ การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อโรต้า โครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โครงการการจัดตั้งโรงงานโดยใช้เทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยงในระดับต้นแบบและระดับอุตสาหกรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อวัคซีนที่ผลิตในประเทศ งบประมาณ 9,911.38 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีน จำนวน 23 โครงการ อาทิ โครงการการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร โครงการสร้างความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยวัคซีนทางคลินิก โครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนผ่านเครือข่ายความร่วมมือ งบประมาณ 315.8930 ล้านบาท และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ จำนวน 3 โครงการ อาทิ โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนโดยความร่วมมือกับเครือข่ายด้านวัคซีน โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาวัคซีน การรักษา การวินิจฉัย สำหรับโรคอุบัติใหม่และตอบโต้อาวุธชีวภาพ เพื่อความมั่นคงของประเทศ งบประมาณ 1,209.5 บาท เป็นต้น

“คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จะทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนฯ ฉบับที่ 2 เป็นรายปีพร้อมจัดทำข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อความสำเร็จของการดำเนินงานที่ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากสิ้นสุดแผนระยะ 5 ปี และประเมินผลกระทบในภาพรวม และรายงานผลให้ ครม. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง”น.ส.ไตรศุลีระบุ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาล เตือน ปชช. เดินทางกลับหลังหยุดยาว ระวังฝนตกเสี่ยงอุบัติเหตุ

วันสุดท้ายของช่วงหยุดยาว คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและกลับจากการท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ เนื่องจากช่วงเวลานี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่

ฤกษ์ดี 3 มิ.ย. ทดลองนั่งรถไฟฟ้า 'สีเหลือง' ฟรีถึงสิ้นเดือน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 66 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และเอกชนผู้รับสัมปทานโครงการ

'ทิพานัน' ชู 'ลุงตู่' ผู้นำความเจริญ 'มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี' สร้างแล้วกว่า 90%

'ทิพานัน' ชู 'พล.อ.ประยุทธ์' ผู้นำสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม อัปเดตมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ใกล้แล้วเสร็จกว่า 90% แล้ว

ป.ป.ช.ก้นร้อนลั่นชงแนวทางแก้รถบรรทุกน้ำหนักเกินให้ ครม.มีมติแล้วจี้หน่วยงานเร่งจัดการ

ป.ป.ช.เร่งหน่วยงานรัฐเดินหน้ามาตรการป้องกันทุจริตรถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างจริงจัง เชื่อส่วยสติกเกอร์ มีเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน แนะนำเทคโนโลยีมาช่วย ลดใช้ดุลยพินิจปิดช่องโกง

ห้ามลืม! 1 มิ.ย.เป็นต้นไปจองทะเบียนรถต้องยืนยันตัวตนผ่านแอป ThaID

รองโฆษกรัฐบาลย้ำ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลประชาชนที่ต้องการจองทะเบียนรถ ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID

'ทิพานัน' อวยผลงาน 'บิ๊กตู่' ทำดัชนีเชื่อมั่นในอีอีซีพุ่ง 87.1

'ทิพานัน' ชูผลงาน 'พล.อ.ประยุทธ์' บูมพื้นที่ EEC สะท้อนดัชนีเชื่อมั่นเศรษฐกิจเดือน พ.ค.พุ่งสูง 87.1 ปัจจัยหนุนจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม