โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16 ราย

9 พ.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ (๑) และ (๘)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม ๑๖ ราย ดังนี้

๑. นายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย

๒. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๓. นายขจิต ชัชวานิชย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๔. นายจรัญ จันทลักขณา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๕. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๖. นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๗. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๘. นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๙. นายโสภณ เมฆธน เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๐. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑. นายมานิจ สุขสมจิตร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒. นายวินิจ ศิลามงคล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓. นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๔. นายวุฒิสาร ตันไชย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๕. นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๖. นางอรวดี โพธิสาโร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ปริญญา' อัด 'ผบ.ทร.' ตรระกะอันตรายมองเรื่องเสื้อชูชีพ

'ปริญญา' โผล่แจมเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง อัด ผบ.ทร.ตรระกะอันตรายโดยเฉพาะเรื่องเสื้อชูชีพ ยกเปรียบสำคัญไม่ต่างจากหมวกกันน็อกสำหรับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์

มธ.คว้ารางวัล FRIENDLY DESIGN AWARD 2022 มุ่งสู่ มหาวิทยาลัยของประชาชนเพื่อคนทั้งมวล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ‘สถาบันการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล’ คว้ารางวัล ‘Friendly Design Award 2022’ จากมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ระดับชาติ เป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน

ธรรมศาสตร์ จัดงานวันเชิดชูเกียรตินักวิจัย 65 ยกระดับสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน “วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565” ขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565 ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์

'ธรรมศาสตร์' จับมือ BIPA แห่งเกาหลีใต้ หนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม 'เมตาเวิร์ส'

มธ.จับมือ “BIPA” จากปูซาน เกาหลีใต้ ร่วมให้การสนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตใหม่แห่งที่ 5 “Thammasat Metaverse Campus” บนโลกเสมือนจริง เตรียมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้-ให้เงินทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี “เมตาเวิร์ส” สู่แพลตฟอร์มการเรียนรู้รูปแบบใหม่แห่งยุคอนาคต คาดอีก 3 เดือนเริ่มเปิดใช้งานจริงได้

อดีตรองอธิการบดี มธ.เห็นด้วยเรื่องกระจายอำนาจ แต่ตงิดทำไมสื่อเครือ 'พ่อฟ้า' กระพือหนัก

'หริรักษ์' บอกเป็นเรื่องเดียวที่เห็นด้วยกับคณะก้าวหน้าเรื่องกระจายอำนาจ แต่สงสัยสื่อในเครือทำไมโหมกระพือ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัตตานีหรือไม่