ครม.อนุมัติงบกลาง 540 ล้าน จัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ครม.อนุมัติงบกลาง 540 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

22 พ.ย.2565 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 540 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ

ทั้งนี้ เนื่องจากสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในเรื่องนี้แล้วและจะเดินทางไปมอบนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันที่ 25 พ.ย. 2565

สำหรับกำหนดการเลือกตั้งฯ จะมีขึ้นในวันที่ 25 ธ.ค. 2565 นี้ ซึ่งการสนับสนุนจากรัฐบาลจะมีส่วนให้เกิดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยสุจริตและเป็นธรรม ได้มาซึ่งสภาเกษตรกรที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต แปรรูป การตลาด สนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบาย วางแผนงานอย่างเป็นระบบ ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด พัฒนาภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาตินี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 8 และมาตรา 37 ซึ่งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด คราวละ 4 ปี นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันครบวาระการดำรงตำแหน่งไปตั้งแต่ปี 2559 แล้ว แต่ในมาตรา 8 วรรค 2 กำหนดให้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติชุดใหม่ ซึ่งทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ จึงได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันนี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. อนุมัติ NT เดินหน้าบริการ 5G ทุ่มลงทุน 6.7 พันล้าน

ครม.อนุมัติ บมจ.โทรคมนาคมฯ เดินหน้าโครงการบริการ 5G สำหรับลูกค้าองค์กร เบื้องต้นภายใน 6 ปีเล็งให้บริการแบบ Private 5G Network 438 องค์กร กรอบวงเงินตลอดโครงการ 14 ปี  6,705.6 ล้านบาท

รัฐบาล ห่วงคนไทย บริโภคโซเดียมเกินมาตรฐาน แนะลดเค็ม ป้องกันปัญหาสุขภาพระยะยาว

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนถึงพฤติกรรมการบริโภคที่มีแนวโน้มการบริโภคอาหารที่มีความเค็มเกินมาตรฐาน ซึ่งข้อมูลที่กรมอนามัยได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส

'หมอหนู' จ่อชง ครม. แก้กฎกระทรวงเพิ่มโทษยาบ้า เกิน 1 เม็ดเท่ากับผู้ค้า

'อนุทิน' เตรียมแก้กฎระทรวงครอบครองยาบ้า 1 เม็ดเป็นผู้เสพ 2 เม็ดขึ้นไปเป็นผู้ค้า แก้ปัญหาผู้ค้าเลี่ยงบาลี-ขายยากขึ้น ยกระดับมาตรการกฎหมายให้เด็ดขาด

'อนุทิน' ไม่ปิดช่องจับขั้วตั้ง รบ. ลั่นหาก ภท. มาอันดับ 1 พร้อมเป็นนายกฯ

‘อนุทิน ‘พร้อมเป็นนายกฯ หากภูมิใจไทยได้ ส.ส.อันดับ 1 ลั่น กลัวประชาชนมากกว่าส.ว. -​ ขอบคุณ ‘วันชัย’จับขั้วให้ แต่อนาคตการเมืองขอเลือกเอง