ดุสิตโพล ชี้ประชาชนอยากเห็น 'ครูไทย' ทันสมัย ปรับตัวเร็ว ช่วยพลิกโฉมการศึกษาไทย

15 ม.ค. 2566 – สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ดัชนีครูไทย ปี 2565” เป็นปีที่ 18 สำรวจในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3,897 คน ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม 2565 พบว่า ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น “ดัชนีครูไทย” ปี 2565 7.52 คะแนน โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ บุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ เฉลี่ย 7.82 คะแนน รองลงมาคือ มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ เฉลี่ย 7.73 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เป็นหนี้สิน เฉลี่ย 6.50 คะแนน จุดเด่นของครูไทยในปีนี้ คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะใหม่ๆ ร้อยละ 51.89 จุดด้อย คือ การมีภาระงานมาก ร้อยละ 56.26 สุดท้ายกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.74 มองว่า “ครูไทย” จะต้อง “ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ ปรับตัวเร็ว แก้ปัญหาไว” จึงจะพลิกโฉมการศึกษาไทยได้

ดัชนีครูไทยปีนี้ประชาชนให้คะแนน “ครูไทย” ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย (ปี 2564 ได้ 7.75 คะแนน) ปีนี้เต็ม 10 คะแนน ได้ 7.52 คะแนน โดยประชาชนมองว่าครูไทยมีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี พัฒนาตนเอง ทันสมัย แต่ก็ยังพบปัญหาด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ การควบคุมอารมณ์ จากผลสำรวจดัชนีครูไทยย้อนหลัง 10 ปีชี้ชัดว่าปัญหา “หนี้สิน” เป็นปัญหาใหญ่และฝังรากลึกมาอย่างยาวนานสำหรับครูไทย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่ายุคใดสมัยใดแม้ให้ความสำคัญ แต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่สำเร็จ จึงควรศึกษาและรื้อดูระบบว่าปัญหานี้อยู่ที่จุดใดกันแน่

ดร.ศศิธร รณะบุตร ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต “ดัชนีครูไทย ปี 2565” พบว่า ประชาชนเกิดการรับรู้และให้ความสนใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของครู โดยครูมีการพัฒนาบุคลิกภาพดีขึ้นซึ่งถือเป็นส่วนที่มองเห็นชัดเจน เนื่องจากการเรียนรู้ไม่ได้จัดขึ้นเฉพาะในชั้นเรียน แต่ขยายวงกว้างในโลกออนไลน์ บุคคลต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและรับรู้ได้ง่ายขึ้น ตลอดจนการพัฒนาตนเองทางด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ด้วยรูปแบบการสอน เทคนิคใหม่ ๆ ผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้เด็ก ครอบครัว และสังคมมีส่วนร่วม ครูไทยต้องแสดงพลังความร่วมแรง ร่วมใจของครูทุกศาสตร์ รักษาจุดเด่นในเรื่องการปรับตัว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และพร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองให้สอดคล้องตามยุคสมัย ตามวิถีของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ไม่ควรหยุดที่จะเรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ ๆ จนเกิดความรู้ลึกและรู้กว้าง ขยันศึกษาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม บริหารจัดการเวลาในการทำงานอย่างสมดุล ตลอดจนรักษาจิตวิญญาณของความเป็นครูที่มุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาเด็กไทยด้วยใจที่เมตตาและปรารถนาดี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘สวนดุสิตโพล’ เผยคะแนนนิยม 'เพื่อไทย' นำโด่งก่อนยุบสภา ตามด้วยก้าวไกล 

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศกรณี “คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 10,614 คน (สำรวจทางภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2566 ก่อนที่จะประกาศยุบสภาพบว่าพรรคที่คนไทยนิยมเป็นอันดับ 1

คนไทยสนใจข่าวการเมืองเพิ่มขึ้นโดยเชื่อโซเชียลฯ มากสุด!

สวนดุสิตโพลเผยสำรวจการเมืองกลางสัปดาห์ ชี้คนไทยเกินครึ่งสนใจข่าวการเมืองมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ไม่ชอบเรื่องทะเลาะเบาะแย้ง 82% ข่าวช่วงนี้มีผลต่อการตัดสินใจ อึ้ง!เชื่อข่าวโซเชียลมีเดียมากสุด

ดุสิตโพลเผยยอดค่าใช้จ่ายวาเลนไทน์เฉลี่ย 1,528 บาท/ต่อคน

สวนดุสิตโพลร่วมกับหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ทำการศึกษาในหัวข้อ “มุมมองความรักของคนไทยณวันนี้”

จ๊าก! สวนดุสิตโพล เผย 'สรยุทธ' ผู้ทรงอิทธิพลของไทยแห่งปี 2565

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี “ที่สุดแห่งปี” โดยครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ