นายกฯ หารือเลขาธิการอาเซียนยิบแม้กระทั่งปมPM2.5

นายกฯ พบเลขาธิการอาเซียน ยืนยันความพร้อมไทยรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ เพื่อความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน พร้อมย้ำถึงสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงหวังให้ผลักดันแก้ไขด่วน

30 มี.ค.2566 - ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ดร.เกา กิม ฮวน (Dr. Kao Kim Hourn) เลขาธิการอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งนายกฯ แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนและร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อความสำเร็จและความเข้มแข็งร่วมกันของประชาคมอาเซียน พร้อมย้ำว่า ไทยยังยึดมั่นในระบบพหุภาคีและภูมิภาคนิยม ซึ่งอาเซียนจะเป็นส่วนสำคัญในนโยบายต่างประเทศของไทยต่อไป

ด้านเลขาธิการอาเซียนกล่าวขอบคุณนายกฯ และเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือภูมิภาคอาเซียนจะเดินหน้าได้อย่างมั่นคง และเข้มแข็งในอนาคต โดยตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งได้เห็นความก้าวหน้าของอาเซียนในทุกด้าน ในขณะเดียวกัน ภาคีภายนอกก็ให้ความสนใจและต้องการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างมาก ขอบคุณไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนที่สำคัญ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือและการบูรณาการในภูมิภาคเสมอมา

โอกาสนี้ ทั้งสองได้หารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน ดังนี้ ไทยยินดีที่อาเซียนยังคงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ท่ามกลางความท้าทายมากมาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ ซึ่งนายกฯ เห็นควรที่จะเร่งฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีที่มีอยู่อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ RCEP นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลของอาเซียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานของอาเซียน รวมทั้งยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาคให้ทันสมัย สอดรับกับบริบทใหม่ของการค้าโลก โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยสนับสนุนการดำเนินการภายใต้ข้อริเริ่มด้านดิจิทัลของอาเซียน ด้านเลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลถือเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนให้ความสำคัญ

โอกาสนี้ นายกฯ ยังได้กล่าวถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ อาทิ ทางไซเบอร์ เป็นความท้าทายที่อาเซียนควรร่วมกันจัดการ โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เลขาธิการอาเซียนหารือเพื่อดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม การดำเนินการในภาพรวม ในฐานะภูมิภาคจะทำให้เกิดผลสำเร็จที่เห็นผลลัพธ์อย่างจริงจังได้

นายกฯ และเลขาธิการอาเซียนได้หารือถึงการเพิ่มขีดความสามารถ และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ภัยธรรมชาติ ซึ่งไทยพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนอาเซียนในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยเลขาธิการอาเซียนย้ำความพร้อมของสำนักเลขาธิการอาเซียนที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือนี้อย่างเต็มที่ โดยยังได้ขอบคุณและชื่นชมไทยที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ต่างๆ ของอาเซียน

นายกฯ กล่าวขอบคุณสำนักเลขาธิการอาเซียนที่สนับสนุนการทำหน้าที่ผู้ประสานงานของอาเซียนในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยมาโดยตลอด จนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ ซึ่งทั้งสองยังเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนวาระความยั่งยืนให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอาเซียนต่อไป โดยส่งเสริมความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความยั่งยืนของภูมิภาค ซึ่งไทยยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากสำนักเลขาธิการอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนในด้านนี้

ไทยยินดีที่การจัดทำวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 มีความคืบหน้าเป็นอย่างดี โดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าวิสัยทัศน์ใหม่ของอาเซียนจะมีความครอบคลุม มองไปข้างหน้า และเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อประชาชนในภูมิภาค สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ

ในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์เน้นย้ำถึงสถานการณ์หมอกควันข้ามแดน ที่เป็นความท้าทายที่รุนแรงของภูมิภาค พร้อมขอรับการสนับสนุนจากเลขาธิการอาเซียนในการผลักดันการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยขอให้ช่วยประสาน หารือ หรือสนับสนุนการจัดการประชุมจัดอย่างเร่งด่วนกับประเทศสมาชิกเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการลดจำนวนจุดความร้อน (hotspot) ให้สถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้นให้ได้โดยเร็ว เพราะส่งผลไม่ใช่แค่ประเทศไทย แต่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย ทั้งทางสุขภาพ และการท่องเที่ยว ซึ่งเลขาธิการอาเซียนกล่าวเห็นด้วยถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งอาเซียนมีกลไก (mechanism) ที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือ และพร้อมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

นายกฯ ยินดีที่อาเซียนได้เติบโตและพัฒนาขึ้น ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องถึงการดำเนินความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอย่างสมดุล ไทย ในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในวาระครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ฯ ให้ประสบความสำเร็จ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนด้วยดี

ทั้งนี้ ไทยหวังว่า สำนักเลขาธิการอาเซียนจะมีบทบาทที่แข็งขันยิ่งขึ้นในการสนับสนุนการประสานงานประเด็นคาบเกี่ยว อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน ความเชื่อมโยง และการบริหารจัดการภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายและแนวโน้มต่าง ๆ ในอนาคต เช่น การเข้าสู่สังคมสูงวัย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งเลขาธิการอาเซียนขอบคุณที่ไทยให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว และพร้อมเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมืออย่างเต็มที่ ซึ่งต่างฝ่ายต่างสามารถเรียนรู้ได้ซึ่งกันและกัน เพื่อดูแลสังคมผู้สูงอายุอาเซียนอย่างยั่งยืน สำนักเลขาธิการอาเซียนพร้อมให้การสนับสนุนประเทศอาเซียนอย่างเต็มที่ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ติดตามความคืบหน้าการเจรจา 'CEPA' เชื่อมั่น สรุปผลได้ภายใน 6 เดือน ช่วยเพิ่ม GDP ไทย

นายกฯ ติดตามความคืบหน้าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ CEPA เชื่อมั่น สรุปผลได้ภายใน 6 เดือน ช่วยเพิ่ม GDP ไทย

'ทิพานัน' ชู 'ลุงตู่' ผู้นำความเจริญ 'มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี' สร้างแล้วกว่า 90%

'ทิพานัน' ชู 'พล.อ.ประยุทธ์' ผู้นำสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม อัปเดตมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ใกล้แล้วเสร็จกว่า 90% แล้ว

อึ้ง! โรมสั่งบิ๊กตู่เก็บข้าวของพ้นทำเนียบฯ พร้อมให้ปรบมือยินดีที่ก้าวไกลชนะเพราะเป็นสปิริต!

'โรม' จี้ 'บิ๊กตู่' โชว์สปิริตแสดงความยินดีก้าวไกล บอกเลือกตั้งผ่านมานานขนาดนี้ยังไม่เห็นเอ่ยปากยอมแพ้ เชื่อรอ ส้มหล่น กลับมาเป็นนายกฯต่อ ซัด 'วิษณุ' ชี้นำสังคม-ส.ว.หลังให้ความเห็นคำร้องพิธา

รทสช.บอก 'รัฐบาลแห่งชาติ​' เป็นเรื่องไกลมาก

'ธนกร' ลั่นรัฐบาลแห่งชาติ​เป็นเรื่องไกลมาก แต่เชื่อ 'จเด็ด' หวังดีต่อประเทศ ย้ำให้พรรคอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลก่อน​ แก้ต่างแทน 'พี่ตู่' ยันไม่เคยพูดกระตุ้น รทสช.​หวังส้มหล่นจัดตั้งรัฐบาล

นายกฯ หนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหารชี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ สนับสนุนจัดกิจกรรม Thailand’s Hidden Dishes: อาหารจานลับ นำเสนอการท่องเที่ยวควบคู่กับวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น 5 ภูมิภาค คาดสร้างมูลค่าหลักร้อยล้านบาท

'บิ๊กตู่' ปลื้มยอดส่งออกรถยนต์ไทย 4 เดือนกว่า 2 แสนล้านบาท!

โฆษกรัฐบาลเผยยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในช่วง ม.ค.-เม.ย. 2566 มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 18.34% ยอดผลิตรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.61%