เปิดผลสำรวจ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' 99% พอใจมาก อยากให้เพิ่มวงเงินและมีต่อเนื่อง

ปลื้ม! ผลดำเนินการโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบผู้ใช้และวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคสูงสุดมีอัตราสูงสุดกว่าร้อยละ 99 พบพอใจในสวัสดิการทุกรายการในระดับมาก และต้องการให้มีการดำเนินการต่อเนื่อง

23 ส.ค.2566 - น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี รับทราบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ประจำปี 2565 และรายงานการสำรวจความพึงพอใจในการจัดประชารัฐสวัสดิการจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ได้รับบริการทางสังคม ประจำปี 2565 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

(1) ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค - วงเงิน 200 บาท/คน/เดือน อัตราใช้สิทธิร้อยละ 98.21 และอัตรามูลค่าการใช้ร้อยละ 99.92 -วงเงิน 300 บาท/คน/เดือน อัตราใช้สิทธิร้อยละ 98.68 และอัตรามูลค่าการใช้สิทธิร้อยละ 99.91

(2) ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม - วงเงิน 45 บาท/คน/3 เดือน อัตราการใช้สิทธิร้อยละ 24.48 และอัตรามูลค่าการใช้สิทธิร้อยละ 99.75

(3)ค่ารถโดยสารสาธารณะ -รถไฟ วงเงิน 500 บาท/คน/เดือน อัตราใช้สิทธิร้อยละ 0.37 และอัตรามูลค่าการใช้สิทธิเร้อยละ 52.26 -บขส. วงเงิน 500 บาท/คน/เดือน อัตราการใช้สิทธิร้อยละ 0.10 และอัตรามูลค่าการใช้สิทธิร้อยละ 85.83 - ขนส่งในเขต กทม. และปริมณฑล วงเงิน 500 บาท/คน/เดือน อัตราการใช้สิทธิร้อยละ 10.05 และอัตรามูลค่าการใช้สิทธิร้อยละ 33.02

(4) ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า วงเงิน315บาท/ครัวเรือน/เดือน อัตราการใช้สิทธิร้อยละ 7.98 -ค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน อัตราการใช้สิทธิร้อยละ 2.24

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิค่าซื้อสินค้าอุปโภคสูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วงเงินเกือบเต็มจำนวนในคราวเดียว รองลงมาคือ ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ขณะที่สวัสดิการค่าโดยสารรถสาธารณะ มีจำนวนผู้ใช้น้อย เนื่องจากข้อจำกัดประเภทรถโดยสารที่ใช้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจำนวนน้อย รวมทั้งยังมีการกำหนดวงเงินแยกรายประเภทรถโดยสาร

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรืยัง กล่าวถึง รายงานความคุ้มค่าของการจัดประชารัฐสวัสดิการว่า แบ่งเป็นผลประโยชน์ทางตรงที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.26 ล้านคน โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในเขต กทม. ได้รับผลประโยชน์อยู่ที่ 2,330-2,430 บาท/คน/เดือน ขณะที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ได้รับผลประโยชน์อยู่ที่ 1,830-1,930 บาท/คน/เดือน รวมมูลค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการ จำนวน 46,930.81 ล้านบาท ส่วนผลประโยชน์ทางอ้อม มีการใช้จ่ายเงินกองทุนประชารัฐฯ ที่เป็นวงเงินเพื่อซื้อสินค้าบริโภค อุปโภคที่จำเป็น 43,303.15 ล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคของภาคเอกชน 75,347.48 ล้านบาท และความคุ้มค่าของการจัดประชารัฐสวัสดิการ โดยผลประโยชน์ท่ีได้รับมากกว่าต้นทุนอยู่ 26,303.24 ล้านบาท ทั้งจากการช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้แก่ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนและเข้าสู่ เศรษฐกิจฐานรากโดยตรง

นางสาวรัชดา ยังกล่าวถึงผลการสำรวจความพึงพอใจในการจัดประชารัฐสวัสดิการจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ได้รับบริการทางสังคม ประจำปี 2565 จากกลุ่มตัวอย่างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ัวประเทศ จานวน 11,105 ราย ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.-30 ต.ค. 2565 พบว่า กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ีเป็นผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้ และผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจในสวัสดิการมากที่สุด และเห็นว่าสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ ส่วนรูปแบบสวัสดิการที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ แต่อยากให้เพิ่มวงเงินสวัสดิการ โดยเฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า รวมถึงต้องการได้รับสวัสดิการเป็นเงินสดเพื่อนำมาใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความพึงพอใจในสวัสดิการทุกรายการในระดับมากและมีความพึงพอใจกับโครงการลงทะเบียนฯ และต้องการให้มีการดำเนินการต่อเนื่องต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชัยวุฒิ ชมรัฐบาลลุงตู่ สิ่งที่ทุ่มเทไปไม่สูญเปล่า! ขีดความสามารถด้านดิจิทัลของไทยพุ่ง 5 อันดับพร้อมให้กำลังใจรัฐบาลปัจจุบันสานต่อให้ดียิ่งขึ้น

จากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศโดย World Competitiveness Center ของ International Institute for Management

'ไพศาล' ร่วมยินดี 'บิ๊กตู่' เป็นองคมนตรี ความหวังคนปั่นกระแสให้เป็นนายกฯอีกก็สิ้นสุดลง

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ขอแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี

'เศรษฐา' เล่นบทเตมีย์ใบ้! เม้มปากไม่ตอบปมเด้ง 'สุริยา' พ้นอธิบดีดีเอสไอ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิเสธการตอบคำถามถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายพันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม มาเกี่ยวข้องกับการเข้าตรวจค้นขยายเครือข่ายนายทุนลักลอบค้าหมูเถื่อนหรือไม่

ครม. รับทราบมาตรการ Quick Win นโยบาย 30 บาทพลัส

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. (28 พฤศจิกายน 2566) มีมติรับทราบผลการดำเนินการมาตรการ Quick Win นโยบาย 30 บาทพลัส และข้อเสนอแนะมาตรการหารือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกรณีการป้องกันภาวะความพิการแต่กำเนิด

ครม.อนุมัติใช้งบปี 66 ไปพลางก่อน วงเงิน 352 ล้าน ช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอล

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติงบฯ ปี 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ วงเงิน 352.16 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล

ครม.ไฟเขียวขยายเวลาเปิดผับถึงตี 4 ใน 5 พื้นที่ท่องเที่ยว เริ่ม 15 ธ.ค.นี้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 28 พ.ย.66 ได้อนุมัติ ร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่....) พ.ศ... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ