'ศักดิ์สยาม' ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่ง สนับสนุนท่องเที่ยว เชื่อมโยงไทย - สปป.ลาว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) และโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายอำเภอโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอนตำบลหอคำ - บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางนาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน

รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนให้การต้อนรับ ในวันที่ 12 มีนาคม 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กระทรวงฯ น้อมรับนโยบายดังกล่าว และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จึงได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และกรมเจ้าท่า (จท.) ร่วมกันพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนในภูมิภาคให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งการคมนาคมขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ และได้รับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างในจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้

  1. โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) พร้อมโครงข่าย เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ซึ่งดำเนินการโดย สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ ทล. รวมระยะทาง 16.18 กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนฝั่งไทย ระยะทาง 13 กิโลเมตร และถนนฝั่ง สปป.ลาว ระยะทาง 3.18 กิโลเมตร การออกแบบโครงสร้างได้นำเสาหลักของสะพาน (Pylon) มาประยุกต์ระหว่างโครงสร้างกับ “แคน” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีท้องถิ่น เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมของชุมชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

.โดยรูปแบบการก่อสร้างเป็นสะพานคานขึงคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางพร้อมทางเท้า ช่วงข้ามแม่น้ำโขง ระยะทาง 810 เมตร และงานทางลาดลงจากตัวสะพาน ความยาวถนนฝั่งไทย 410 เมตร ฝั่ง สปป.ลาว ความยาว 130 เมตร รวมความยาวสะพานทั้งหมด 1,350 เมตร มีด่านควบคุมทั้ง 2 ฝั่งประเทศ และมีจุดสลับทิศทางจราจรอยู่ในฝั่ง สปป.ลาว วงเงินก่อสร้าง 3,930 ล้านบาท ผลงานในภาพรวมของโครงการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีความคืบหน้ารวม 36.704% เร็วกว่าแผน 0.643% คาดว่าจะเชื่อมต่อพื้นที่สะพานได้ประมาณกลางปี 2566 เปิดให้บริการได้ประมาณต้นปี 2567 โดยโครงการนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างถนนฝั่งไทย ช่วง กม. ที่ 0+000 - 9+400 วงเงิน 831 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ธันวาคม 2565 มีความคืบหน้า 50.903% เร็วกว่าแผน 1.378% คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด

ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างถนนฝั่งไทยและด่านพรมแดนฝั่งไทย ช่วง กม. ที่ 9+400 - 12+082.930 วงเงิน 883 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 มีนาคม 2566 มีความคืบหน้า 41.366% ช้ากว่าแผน 2.733%

ส่วนที่ 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน แบ่งเป็น ฝั่งไทย ช่วง กม. ที่ 12+082.930 - 13+032.930 วงเงิน 787 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 มีความคืบหน้า 18% ช้ากว่าแผน 2.77% และฝั่ง สปป.ลาว ระยะทาง 0.535 กิโมเมตร วงเงิน 379 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 มกราคม 2567 มีความคืบหน้า 25.21% เร็วกว่าแผน 8.11% ในส่วนของงานถนนและด่านพรมแดนฝั่ง สปป.ลาว มีความคืบหน้า 40.78% เร็วกว่าแผน 3.52%

  1. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายอำเภอโพนพิสัย - บึงกาฬ ตอนตำบลหอคำ - บึงกาฬ ช่วง กม. ที่ 108+984.000 - 125+416.103 และ กม. ที่ 126+694.399 - 127+189.000 รวมระยะทางประมาณ 16.926 กิโลเมตร โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ทล. รูปแบบการก่อสร้างเป็นการขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร วงเงิน 631,541,500.00 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 930 วัน เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยบริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์ และอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โครงการมีความคืบหน้ารวม 46.150% เร็วกว่าแผนงาน 0.867%

เมื่อโครงการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและ สปป.ลาว ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางหลวงหมายเลข 212 สายอำเภอโพนพิสัย - บึงกาฬ จะเป็นทางผ่านไปสู่สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ทำให้เส้นทางดังกล่าวเป็นการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาว และภูมิภาคอาเซียนได้ เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมถึงสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอีกด้วย

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เละคาบ้าน! 'แพรรี่' โพสต์ภาพถนนสวยเห็นความเจริญ เจอคอมเมนต์แบบเอกฉันท์

นายไพรวัลย์ วรรณบุตร หรือ แพรรี่ มิสเปรียญ 9 โพสต์ภาพถนนที่จังหวัดจันทบุรี พร้อมระบุข้อความว่า "ตายแล้ว ประเทศท่าใหม่บ้านฉัน เขาเจริญแล้วนะเธอ"

รอเฮ! ‘คมนาคม’ จ่อชง ครม. รถไฟฟ้าสายสีแดง-สีม่วง 20 บ.ตลอดสาย

กระทรวงคมนาคมจะมีการเสนอขออนุมัติปรับราคาค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย รถไฟชานเมืองสายสีแดง เส้นทางจากบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน

ชาวมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด เฮ! ทช.เปิดใช้ 2 ถนน บรรเทาจราจรติดขัด - สัญจรสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน เปิดใช้ถนนตักสิลาวิถี และถนนจำปาบุรี ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม บรรเทาการจราจรติดขัด ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

‘คมนาคม’สั่งหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนเหตุน้ำท่วมภาคเหนือ

’สุริยะ’ขานรับข้อสั่งการนายกฯ หลังเกิดเหตุน้ำท่วมภาคเหนือ ส่งผลให้ถนนหลายสายไม่สามารถสัญจรไปมา-รถไฟพลิกตกราง สั่งทุกหน่วยงานคมนาคมติดตามสถานการณ์โดยด่วน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชม.

‘มนพร‘ สั่งการบ้าน ขสมก. เร่งจัดหารถเมล์ไฟฟ้าใหม่ 2,013 คัน

‘มนพร’สั่ง ขสมก. เร่งจัดหารถเมล์ไฟฟ้าใหม่ 2,013 คัน นำร่องเฟสแรก 224 คัน วงเงิน 900 ล้านบาท ตั้งเป้ารับรถใหม่ ม.ค.-มี.ค.67 เร่งตั้งบอร์ดใหม่เสร็จภายใน 2 เดือน ขับเคลื่อนงานต่อ ลุยจับมือ สปสช. พนักงาน 1.2 หมื่นคน ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลหวังสร้างขัวญกำลังใจให้พนักงาน