“Healthy Organization Day” ขับเคลื่อน"ลดตาย"ก่อนวัยอันควร

เปิดกิจกรรมเป็นทางการไปแล้ว สำหรับ “Healthy Organization Day”  ด้วยเจตน์จำนงที่ต้องการเห็นคนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรค NCDs (non-communicable  diseases) หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธาน ร่วมด้วย เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  กรุงเทพฯ

กิจกรรม Healthy Organization  Day เป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นของเครือข่ายองค์กรสุขภาพดี ที่ผ่านการอบรมจากนวัตกรรมหลักสูตรผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงานกลายเป็นผู้นำสุขภาพ (Health leader) นำความรู้ที่ได้ไปใช้ออกแบบ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในองค์กร ที่เหมาะสมกับบริบทและรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของบุคลากร เช่น เพิ่มก้าวเดิน ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายด้วยศิลปะการป้องกันตัว สะสมคะแนนจากกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาโรงอาหารสุขภาพ  เมนูอาหาร และอาหารว่างสร้างเสริมสุขภาพ จัดแคมเปญลดน้ำหนักส่วนเกิน งดเหล้า เลิกบุหรี่ ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรม Healthy Organization  Day เป็นประจำทุกปี ในทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สามของเดือนมกราคม

ดร.สุปรีดากล่าวว่า สสส.สนับสนุนให้คนไทยไร้พุงไร้โรค NCDs โดยเฉพาะ 50 โรคอยู่ในกลุ่มผู้ป่วย NCDs ปัญหาเหล้า, บุหรี่เป็นตัวการสำคัญก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ อาหารโภชนาการที่ปลอดภัย กิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวร่างกายควบคู่กันเป็นสิ่งสำคัญ 

"ทุกวันนี้ยังมีปัญหามลพิษทางอากาศเป็น 1 ใน 5 ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องแก้ไขปัญหา ตลอด 20 ปี สสส.รณรงค์ปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร ผลักดันให้สถานที่ทำงานเป็น Happy Workplace ครึ่งหนึ่งของเวลาทำงานสัมพันธ์กับที่ทำงาน แม้ในวันนี้องค์กรบางแห่ง work from home  ปัจจัยคนส่วนใหญ่มีความสุขเมื่อทำงานกับองค์กรที่สร้างความสุข ถ้าสถานประกอบการเป็นนรกครึ่งหนึ่งของเวลาทำงานก็เท่ากับอยู่ในนรกด้วย" 

สสส.ทำงานมีเรือธงสร้างความคุ้นเคยในหลายองค์กร ได้รับรางวัล Happy Workplace องค์กรสนับสนุนในการดูแลสุขภาพ ลดปัญหาโรค NCDs สร้างพฤติกรรมวิถีชีวิตเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง การสร้างปัจจัยเสริมเป็นส่วนสำคัญเชื่อมโยงในการสร้างต้นแบบผู้ได้รับรางวัลให้เป็นต้นแบบของการทำงานด้วย มีการพัฒนาหลักสูตร อบรม นำไปสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขภาวะในองค์กร  สร้างต้นแบบองค์กรเพื่อการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสอดคล้องกับ Sustainable Development  Goals (SDGs) ระดับโลก เป็นทิศทาง Quality  of Life เพื่อหลายทศวรรษข้างหน้าขยายออกไปอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายของหลักสูตร มีผู้นำสุขภาพที่มีทักษะความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง และมีความสามารถในการออกแบบ จัดการและขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพแก่พนักงานในองค์กร ในปี 2565 มีกลุ่มวัยทำงานไทยกว่า 39 ล้านคน มากกว่าครึ่งเป็นแรงงานในระบบ สสส.สานพลังเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่เป็นกำลังหลักในการดูแลกลุ่มวัยอื่นๆ ริเริ่มโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกัน NCDs ในประชาชนวัยทำงาน นำไปสู่การเกิดเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีต้นแบบ 20 องค์กร เป็นพลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนให้วัยทำงานสุขภาพดี  ป้องกันและลดการเกิดโรค NCDs สอดคล้องเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรค NCDs  ลง 1 ใน 3 ในปี 2573 ที่ไทยตกลงไว้กับสหประชาชาติ

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2560 เครือข่ายคนไทยไร้พุงดูแลสุขภาพคนไทย บุคลากรวัยแรงงาน มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คนไทยไร้พุง หากปล่อยให้มีพุงจะส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรัง เมื่อนั่งโต๊ะทำงานย่อมมีความเครียด  ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญที่จะทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี 

รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ รองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง และประธานหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน กล่าวว่า การอบรมผู้นำสุขภาพทุกวันนี้ องค์กรมีปัญหาสุขภาพ โรค NCDs เป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์กรควรให้การดูแลเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย การเปลี่ยนแปลงเรื่องสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการดูแลสุขภาพ ขับเคลื่อนคนในองค์กรให้มีสุขภาพที่ดี ติดอาวุธทางความคิดเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีสุขภาพที่ดี ครอบครัวมีสุขภาพที่ดี  ชุมชนดี ในช่วงแรกของการเปิดอบรมมีองค์กรสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก จึงยึดหลักใครมาก่อนได้อบรมก่อน ยังไม่ต้องถึงขั้นจับสลากเพื่อเข้าอบรมแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้มีการขึ้นบัญชี Waiting List ไว้เพื่อจัดลำดับการอบรม เมื่อเข้าอบรมแล้วส่วนใหญ่ไปผลักดันให้คนในองค์กรลดพุงได้ 5-10%

สุขภาพของคนในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เราจัดทำกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมเล็กๆ ให้ออกกำลังกาย การสร้างโมเดล การสร้างฟันเฟืองผู้นำจัดหลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในที่ทำงาน ที่ผ่านมาอบรมแล้ว 3 รุ่น จำนวน 59 องค์กร 180 คนทั่วประเทศ มีทั้งพยาบาล หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานที่ไม่ใช่ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การเปิดตัววัน “Healthy Organization  Day” เป็นปีแรก เป็นความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยฯ สสส.พัฒนาหลักสูตรในองค์กร ทุกวันนี้คนที่ประกอบอาชีพในสถานประกอบการมีสุขภาพไม่ดี ต้องทำให้เขาไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ชุมชน เมืองไทยมีผู้ทำงานในสถานประกอบการ 30 ล้านคน ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง เราต้องทำให้ 8 ชั่วโมงได้ทั้งงานและสุขภาพที่ดี ด้วยการฝึกฝนผู้ประกอบการ ผู้นำสุขภาพ CEO มีความรู้ด้านสุขภาพ ร่วมกันออกแบบเมนูสุขภาพ จัดแข่งขันกีฬาเพื่อความยั่งยืน

องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการเชิญชวนพนักงานลดพุงลดโรคได้สำเร็จ เป็นองค์กรนำร่องตัวอย่างที่จะนำนวัตกรรมความรู้มาถ่ายทอดให้องค์กรอื่นๆ ดำเนินการเพื่อให้คนในองค์กรมีสุขภาพดี ผลักดันการมีส่วนร่วม เมื่อพนักงานมีสุขภาพที่ดีส่งผลต่อการเพิ่มพูนผลผลิตในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเรียนรู้จากความสำเร็จขององค์กรอื่นเพื่อผลักดันให้คนในองค์กรเกิดแนวคิดที่ดี นำไปผลักดันให้คนในองค์กรลดพุงลดโรคด้วย

ขณะนี้ สสส.ให้ความสนใจเด็กอ้วนในโรงเรียน เรามีประชากรเด็กในโรงเรียน 10 ล้านคน ทุกวันนี้มีเด็กอ้วนอยู่ในโรงเรียนถึง 13% ยังไม่ได้แยกสถิติเด็กประถมและมัธยมเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ เราสามารถแทรกเข้าไปในหลักสูตรการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องการรับประทานอาหาร  การออกกำลังกาย การใช้ชีวิต การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี   ครู พนักงานของโรงเรียนเป็นต้นแบบที่ดี. 

***

หลักสูตรอบรมผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน

ประกอบด้วย 5 ชุดวิชา ได้แก่

1.รู้จัก NCDs การตรวจประเมินและการจัดการเชิงป้องกัน

2.การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกาย

3.การส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค

4.การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร สร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ

 5.การออกแบบและดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อนำกลับไปใช้จริงในองค์กร

สำหรับองค์กรที่สนใจร่วมโครงการ สามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ เครือข่ายคนไทยไร้พุง หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล [email protected]

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม ลดเครียดคนดูแล-สร้างสุขคนป่วย

สมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) อยู่ภายใต้กะโหลกหน้าผาก เสมือนหนึ่งเป็น CEO ขององค์กรควบคุมการคิด การตัดสินใจ อารมณ์ การแสดงออกและการกระทำของมนุษย์ โดยทำงานร่วมกับสมองส่วนอื่นๆ

อพวช. ร่วมเปิดตัวกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” ปี 66

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมภาคีเครือข่าย จัดเปิดตัวกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” อัศจรรย์วันว่าง ประจำปี 2566 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนเข้าถึงกิจกรรมเรียนรู้ตามความสนใจช่วงวันว่าง 150 วัน/ปี ที่กระจายสู่พื้นที่ใกล้บ้าน

นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” สสส. สานพลัง ภาคี-เยาวชน นำตัวอย่างศักยภาพเด็กไทยที่ค้นพบช่วงปิดเทอมโชว์ ครม.

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เปิดหลักสูตร“ก่อการครูแพทย์" ป้องกันภาวะหมอ..หมดไฟ

ทำไม?!? ครูที่สวมเสื้อกาวน์สีขาวสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์จึงหมดไฟในการทำงานอย่างรวดเร็ว ไม่มีความสุขในการสอน ทั้งๆ ที่อยู่กับนาทีความเป็นความตายของคนไข้ตรงหน้า