ในหลวง พระราชทานรางวัล การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ปัตตานี พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่อิสลามประจำจังหวัด-อิหม่าม ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

9 ต.ค.2565 –    เวลา  18.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 – 2564 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2562- 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอานัส  วาโด ผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี 2563 อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และนายสมาน  ก้อพิทักษ์ แปลความหมายเป็นภาษาไทย จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสมนึก  พรหมเชียว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

ระดับประเทศ  แล้วกราบบังคลทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล และกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสิน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล  และโล่ที่ระลึก  เสร็จแล้ว  ผู้แทนจุฬาราชมนตรี สวดดูอาร์บทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  

 จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับ โรงพยาบาลปัตตานีออกหน่วยแพทย์เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป อาทิ หูตาคอจมูก ทันตกรรม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นต้น 

การนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 6  คน ซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะอาการเข่าแอ่นทั้ง 2 ข้าง ข้อนิ้วมือข้างซ้ายเหยียดออกไม่ได้,โรคปากแหว่งเพดานโหว่และโรคดาวน์ซินโดรม,โรคลมชักสาเหตุจากพังผืดบริเวณสมองส่วนลึกใกล้สมองส่วนความจำ,เนื้องอกบริเวณไขสันหลังระดับช่วงอก,โรคภาวะกระดูกของกะโหลกศีรษะมีรูรั่ว ทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังรั่วออกมาที่จมูก และผู้ป่วยที่ขาทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกตัดขาบริเวณเหนือเข่าทั้ง 2 ข้าง และบาดแผลที่แขนข้างขวาที่ถูกสะเก็ดระเบิด จากเหตุการณ์ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 ต่อมาเวลา  19.09 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน  และเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 -2564  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล

จากนั้น  นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงาน  และเบิกผู้แทนโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือก  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  รับพระราชทานรางวัล  ประจำปี 2562 -2564

การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัคภาคใต้ ความว่า

 “ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำ จังหวัด อิหม่าม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสถามในจังหวัดภาคใต้ ที่มีผลการปฏิบัติงาน ดีเด่น ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน ทุกโรงเรียน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งขอชมเชยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของกรรมการอิสลาม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามด้วยดีตลอดมา

การให้ความรู้และแนะนำ สั่งสอนศาสนิกชน กับการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้น ถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะความรู้และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญของบุคคล และความวัฒนาผาสุกของสังคม. กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม ผู้ทำหน้าที่แนะนำส่งเสริมอิสลามิกชน ให้เข้าใจและยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชน

ให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ในหลักวิชาและหลักธรรม จึงควรจะได้ภูมิใจยินดี เพราะผลงานที่ท่าน ปฏิบัติมาด้วยดีแล้วนี้ไม่เพียงอำนวยประโยชน์บุคคลแต่ละคนเท่านั้น หากยังเป็นการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ให้มีความเจริญมั่นคงด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้ถือและความสำเร็จทั้งนี้ เป็นกำลังใจที่จะร่วมมือร่วมแรงกันปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์กว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขออำนวยพรให้ทุกคนทุกฝ่าย มีความสุขสวัสดี และความรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกประการทั่วกัน”

เสร็จแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ พวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมควรแก่เวลา  จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว  สนามกีฬากลาง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา  ต่อจากนั้น  ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

(2) คนปัตตานีใช้ทุนธรรมชาติ-วัฒนธรรมปลุกเศรษฐกิจชุมชน “ชมหัวเมืองเก่าเขย่าเศรษฐกิจ”....ที่สายบุรี

ห่างจากชุมชนท่องเที่ยวบูนาดาราไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 35 กิโลเมตรเข้าเขตอำเภอสายบุรี ที่นี่เป็นหัวเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่ง

(1) คนปัตตานีใช้ทุนธรรมชาติ-วัฒนธรรมปลุกเศรษฐกิจชุมชน “ฟังเสียงธรรมชาติกระซิบ”...ที่บูนาดารา “ชมหัวเมืองเก่าเขย่าเศรษฐกิจ”....ที่สายบุรี

สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ระอุต่อเนื่องมานานเกือบ 20 ปี นับแต่เหตุร้ายในปี 2547 ทำให้พื้นที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้ดูซบเซา

‘จุรินทร์’ เปิดตัว 5 ผู้สมัครส.ส.ปัตตานี ลั่นนำสันติสุขสู่ชายแดนใต้

นายจุรินทร์ ได้ประกาศเดินหน้ายุทธศาสตร์ “สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ และสร้างสันติสุข ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้”

มอบเงินช่วยเหลือ 2 นายทหารเหยื่อระเบิดคณะรองแม่ทัพภาค 4 โจรใต้ป่วนนราธิวาส

พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและวางพวงหรีดเจ้าหน้าที่ทหาร 2 นายที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ ประกอบด้วย พ.ต.ลิขิต วิทยประภารัตน์ สังกัดปกติ

'ผู้พันเบิร์ด' ลุยปัตตานี สอนประวัติศาสตร์ ต่อยอดประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน

พ.อ.วันชนะ สวัสดี หรือ ผู้พันเบิร์ด พร้อมด้วย น.ส.ปัทมวดี ปานทอง (ปัทมา ปานทอง)หรือ ดี้ นักแสดง ลงใต้พื้นที่ จ. ปัตตานี ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิภาค : ภาคใต้ จ.ปัตตานี ชื่องาน "มรดกอารยธรรม ลุ่ม