ป้ายกำกับ :

โลกใบใหม่

อีอีซี โมเดล : ปรับสร้างการอาชีวศึกษารับมือการลงทุนในอีอีซี

เป้าหมายในการปฏิบัติการรื้อสร้างการศึกษาและพัฒนาบุคลากรก้าวแรกในอีอีซี พุ่งเป้าไปที่กลุ่มการศึกษาอาชีวะ เน้นสถานศึกษาในอีอีซีเป็นหลัก

การศึกษาไทยในโลกใบใหม่

การเปลี่ยนแปลงการศึกษา-การสร้างคน ให้สอดคล้องรองรับโลกก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องยากต้องใช้เวลา-ใช้สติปัญญา-ใช้ความเข้าใจ-และมีกระบวนการปฏิบัติการรองรับขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง-เปลี่ยนผ่านอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไป

ถึงเวลาต้องรื้อสร้างการศึกษา พัฒนาคนกันใหม่อย่างจริงจัง!

ปฐมบทของการรื้อสร้างการศึกษา-การพัฒนาคนสู่โลกใบใหม่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เกิดจากการเข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกฎหมาย “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” หรืออีอีซี และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปรับสร้างกำลังคนในการพัฒนาการลงทุนยุคใหม่ ในโลกของอุตสาหกรรม 4.0 ที่เป็นเป้าหมายในการเปิดรับการลงทุนของประเทศ!

การศึกษา : ความรู้คืออำนาจ-แต่อำนาจไม่ใช่ความรู้!!!

โลกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก! จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลากมิติที่เข้ามามีบทบาทกับเศรษฐกิจ สังคม การผลิต การบริการ จนถึงชีวิตประจำวันของผู้คนในโลกใบนี้!

มุ่งเป้าหมาย-สร้างการศึกษา/สร้างคน ในคลื่นความเปลี่ยนแปลงใหม่!!!

บทสรุปที่เห็นและเป็นอยู่ของการศึกษา-การพัฒนาคนที่ผ่านมานั้น จำเป็นต้องรื้อสร้าง-ปรับระบบการศึกษา-การสร้างคนให้ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในคลื่นความรู้-การศึกษาสู่ฐานสมรรถนะใหม่

ก่อรูปความคิด-เผชิญสภาพการศึกษาที่ต้องฝ่าสู่โลกใบใหม่

มีเรื่องที่น่าพิจารณาถึงระบบการศึกษา-การพัฒนาคน-พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบ้านเมืองเรา…..การสร้างทุนมนุษย์ของบ้านเมืองช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงการปรับตัวของสังคมไทย

การสร้างคน & การศึกษาใหม่...ที่ต้องฝ่าความคิด-แนวทางเก่า สู่ยุค Future is Now!!! (1)

จะย้อนรอยไปดูการปรับตัวของการศึกษาในการปั้นสร้างทรัพยากรมนุษย์ของบ้านเมืองเรานั้น มีมายาวนาน แอดีตต่โบราณกาลเราใช้วัดเป็นแหล่งสร้างคนสร้างและการศึกษา ต่อมาเมื่อระบบโรงเรียนเข้ามาโดยพวกมิชชันนารี เราก็มีโรงเรียนสามัญชนแรกตั้งขึ้นในปี 2445

Wind of Change : สายลมแห่งการเปลี่ยนผ่าน-เปลี่ยนแปลง

กว่า 80 ปีของการเมืองไทยที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรับสภาพตามกาลเวลา สถานการณ์ และการปรับตัวของผู้คน-สังคมการเมืองไทย ที่มีผลต่อชีวิตในสังคมเศรษฐกิจและการปรับบริบทของการเมืองแต่ละช่วงยุคสมัย!

เขตพัฒนาพิเศษ-การลงทุนกับผู้คน ท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อส่องดูความเคลื่อนไหวในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ที่เป็นอภิมหาโปรเจ็กต์ของประเทศ

'จุฬา สุขมานพ' ขับเคลื่อน...อนาคตเริ่มแต่วันนี้

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ก่อรูปขึ้นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเพิ่งหลุดจากหุบเหวความขัดแย้งที่ฝังอยู่ในสังคมไทยนานกว่าทศวรรษ! EEC ได้ประกาศยกเป็น “พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561”

'การศึกษา' มุ่งยกระดับ การสร้างคน สังคม เศรษฐกิจ!!!

การเปลี่ยนแปลง-เปลี่ยนผ่านในโลกเดิมๆ ที่ผ่านมาก่อนศตวรรษที่ 21 มีสภาพเป็นคลื่นความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาแต่ละช่วงนับศตวรรษหรือกว่าทศวรรษ

EEC โมเดล: ปรับฐานการพัฒนาคนและการศึกษา 4.0

การก่อรูปการพัฒนาคน-การรื้อสร้างการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงจากโลกใบเก่าสู่การพัฒนาคนและการศึกษาให้ตอบโจทย์โครงสร้างเศรษฐกิจ 4.0 นั้น เป็นงานโหดหิน-ต้องใช้พลังสร้างสรรค์-สร้างเครือข่าย-กระตุ้นสร้างความเปลี่ยนแปลง-เปลี่ยนผ่านจากโลกเก่าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

ถอดรหัสการศึกษา การก้าวสู่โลกใหม่ของการศึกษาและการพัฒนาคน

ความน่ากังวลของความเคลื่อนไหว-เปลี่ยนแปลงในกระแสคลื่นเทคโนโลยีของโลกยุคใหม่ ทำให้ผู้คนมีสภาพเสมือนลอยคอในมหาสมุทรอันเวิ้งว้าง-ไร้ทิศทาง แต่กลับถูกผลักเข้าสู่กระแสความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไม่รู้ตัว ในโลกใบใหม่-การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพได้

7 ความเคลื่อนไหวการพัฒนาบุคลากรรับอุตสาหกรรม 4.0 ใน EEC

การพัฒนาบุคลากรยุคใหม่เพื่อยกระดับประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นภารกิจสำคัญของ EEC HDC หรือสำนักพัฒนาบุคลากรและการศึกษา สกพอ. ซึ่งสร้างงานที่ตอบโจทย์การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมขึ้นบนฐานความเคลื่อนไหว 7 แกนสำคัญคือ

EEC เขตปลอดการเมือง : พื้นที่ในการสร้างคุณค่า-ยกระดับประเทศ-สร้างบ้านเมืองยุคใหม่

การเปลี่ยนแปลงระดับ Mega Changes ของประเทศที่สัมผัสจับต้องได้คือ การสร้างประเทศสู่ความทันสมัยช่วงกลางทศวรรษพ.ศ 2520 เป็นต้นมา

โต้คลื่นเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงของชีวิต-การงานวันนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีเทคโนโลยีเป็นระบบนิเวศและพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่งมันได้เชื่อมถึงชีวิตและการงานทั้งในโลกการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลสิ่งแวดล้อม และการแข่งขันธุรกิจการค้า ฯลฯ ทุกความเคลื่อนไหวล้วนมีเทคโนโลยีเข้ากำกับขับเคลื่อน-สร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีพลังในเกือบทุกมิติ!

ระยอง : มหานครที่กำลังรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใหม่

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจากโลกเก่าสู่โลกใบใหม่-ที่ขยับขับเคลื่อนวิถีชีวิตสู่โลกดิจิตอลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวอย่างมาก ด้วยฐานความรู้-ความเข้าใจ-เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ หากไม่ต้องการมีชีวิตเพียงเป็นลูกค้า ผู้ซื้อและใช้เทคโนโลยีที่ออกมาใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา!

ความยุติธรรมที่ผุพัง-เน่าเฟอะ กับสังคมป่วยไข้ที่กำลังเปลี่ยนผ่าน!!!

กระบวนการความยุติธรรมที่ผุพัง-บิดเบี้ยว-พิกลพิการในบางสังคมเกิดขึ้นจากการสั่งสมในสิ่งแวดล้อมด้านลบและการปรับตัวไม่ทัน

สังคมที่กำลังปรับตัว....เปลี่ยนผ่าน!!!

ภาพรวมความเคลื่อนไหวของสังคมไทยที่กำลังเคลื่อนผ่านการเวลาในความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของเทคโนโลยียุคใหม่นั้นน่าสนใจยิ่ง โดยเฉพาะสังคมที่เคลื่อนอยู่ในกระแสความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารเชื่อมต่อถึงกันที่เปิดกว้าง การสื่อสารของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีกันทุกคนได้สร้างผลกระทบขึ้นในสังคมหลายมิติทางด้านบวกและด้านลบ

เพิ่มเพื่อน