พุทธจักรแห่งการปฏิบัติดีปฎิบัติชอบ

 • Sunday, October 8, 2017 - 00:00


  ภาพที่ 1 ดวงเมืองมฤตยูจร(0)ทับลัคนาระหว่าง6มีนาคม 2559-กลางกรกฎาคม2565พฤหัสบดีจร(5)เดินอยู่ราศีตุลย์เล็งใส่ลัคนาเมือง(ระหว่าง6กันยายน2560-5ตุลาคม2561)


  ภาพที่2ปกหนังสือรับมือมฤตยูผู้อาเพศ

  ในหนังสือรับมือมฤตยูผู้อาเพศ สำนักพิมพ์กรีนปัญญาญาณ พิมพ์และจำหน่ายครั้งแรกเมื่อ 1 เมษายน 2559 ผู้เขียนได้ย้อนเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์อันเกิดจากมฤตยูจรที่เป็นเจ้าของอาเพศ-การเปลี่ยนแปลงใหญ่ระดับควรเหนือกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ถูกโฉลกควรจะปฏิวัติขึ้นไป-ล้อคถล่ม-เกินคาดคิดที่ทับลัคนาดวงเมืองครั้งแรกและครั้งที่สองพร้อมทำนายผลถึงการมาทับลัคนาเมืองรอบนี้ซึ่งเป็นรอบที่สามแบบ84ปีมีหนึ่งครั้งไว้

  โดยเฉพาะมฤตยูจรที่ทับลัคนาเมืองรอบแรกระหว่าง24มิถุนายน2392-25มิถุนายน2399นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในบ้านเมือง จับความไปที่การขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่สี่ของกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ทรงเปลี่ยนประเทศให้ทันสมัยไว้รับมือการล่าอาณานิคม

  อีกทั้งพระองค์ทรงนำความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงมาสู่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่ก่อนการมาถึงของมฤตยูจรและก่อนขึ้นครองราชย์คือได้ทรงตั้งธรรมยุตินิกาย และเป็นสาเหตุทำให้พระสงฆ์เถรวาทอื่นซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่คณะธรรมยุต ได้ประชุมและมีมติให้เรียกพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่คณะธรรมยุต ว่า "มหานิกาย"คู่กันมาตั้งแต่บัดนั้น

  ต่อมาเมื่อมฤตยูจรมาทับลัคนาเมืองรอบแรกอยู่ยาวนานเจ็ดปี ระหว่างนั้นก็มีเรื่องเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในวงการศาสนาเช่นเมื่อ 22 กันยายน 2394 ทรงออกประกาศห้ามผู้ชายไทยอายุระหว่าง24-70ปีบวชเณรหรือเถร ให้บวชเป็นพระภิกษุเท่านั้น(ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)ฯลฯ

  ส่วนรอบนี้ตั้งแต่มฤตยูจรมาทับลัคนาดวงเมืองรอบที่สามที่เริ่มประมาณมีนาคม 2559เป็นต้นมาเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่โตมโหฬารระดับเหนือกว่าปฏิรูปเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนามาเป็นระยะๆคือ

  1.การพลิกผลันของสถานะที่เคยโดดเด่นทรงอิทธพลในวงการมายาวนของวัด-สงฆ์-ผู้สนับสนุนของวัดพระธรรมกาย

  2. พระคุณเจ้าป. อ. ปยุตฺโตเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพระสงฆ์นักวิชาการนักคิดนักเขียนผลงานทางพระพุทธศาสนารุ่นใหม่คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education) พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สมถะได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ชนิดเป็นสมเด็จพระราชาคณะสองแผ่นดินเลยทีเดียว

  3.แก้ไขกฎหมายให้การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจ

  4.ได้พระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ของกรุงรัตนโกสนิทร์คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(อัมพร อมฺพโร ประสัตถพงศ์)

  5.ได้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ กลับมาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธ ศาสนา ท่ามกลางเสียงสาธุของประชาชนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในวงการดงขมิ้น

  6. คณะสงฆ์ออกคำสั่งเข้มงวดวินัยพระภิกษุสามเณรโดย พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ทั้งฝ่ายธรรมยุติและมหานิกายได้มีคำสั่งออกมาเพื่อให้พระภิกษุ-สามเณร ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือ

  สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติ และสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก มีคำสั่งเรื่อง ให้พระสังฆาธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุในปกครอง 4 ประเด็น คือ

  ข้อแรก ให้พระสังฆาธิการดำเนินการตามกฎ ข้อบังคับและระเบียบ ดำเนินการกับพระภิกษุสามเณรที่ละเมิดกฎหมายบ้ายเมืองและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

  ข้อที่ 2 ให้พระสังฆาธิการกวดขันควบคุมพระภิกษุสามเณร ที่วิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงตนกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความสงบสุขของประชาชน

  ข้อที่ 3 ให้พระสังฆาธิการกวดขันควบคุมพระภิกษุสามเณร ที่มีความประพฤติเสียหาย ไม่เหมาะสม ทั้งร่างกาย วาจา การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ใช้อุปกรณ์สื่อสารผิดกาลเทศะและไปในสถานที่ไม่สมควรแก่บรรพชิต

  ข้อที่ 4 ให้พระสังฆาธิการกวดขันควบคุมพระภิกษุสามเณร ที่ไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและไม่รักษาเชิดชูพระธรรมวินัย

  ขณะที่พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ฝ่ายมหานิกาย มีหนังสือถึงเจ้าคณะเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ให้สอดส่องดูแลการโฆษณา การจัดสร้างพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูปต่างๆ หลังจากมีการแสวงหาผลประโยชน์และอ้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

  ผลที่เกิดขึ้นต่อมาคือทุกวัดต้องเก็บวัตถุมงคล เทวรูปที่ไม่ใช่หลักของพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ ออกจากโบสถ์บางวัดถึงขนาดขนออกจากวัดไปเป็นคันรถ

  ส่วนทำไมขณะนี้การเปลี่ยนแปลงใหญ่เรื่องพระสงฆ์จึงปะทุขึ้นอีก คำตอบทางดวงดาวคือเป็นเพราะพฤหัสบดีจร(5)ซึ่งเป็นตัวแทนศาสนา นักบวช ศีลธรรม ความเชื่อเดินอยู่ในราศีตุลย์เล็งกับมฤตยูจรเจ้าของการเปลี่ยนแปลงและภัยอาเพศตั้งแต่ 6กันยายน 2560แล้วและจะอยู่ที่นี่ไปถึงประมาณตุลาคม 2561

  คำเตือนที่ยังขอย้ำเหมือนเดิมคือมฤตยูเป็นเจ้าของอาเพศที่ครูโหรแฉล้ม เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ ผู้ล่วงลับสอนไว้ว่าเอาไว้ทำนายเรื่องใหญ่ๆ ถ้าเป็นชีวิตคนก็แบบชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน ฉะนั้นใคร-เรื่องใด-ประเด็นใดรวมทั้งบุคคล-คณะบุคคลในวงการศาสนาที่โดดเด่นและสำคัญที่เคยชินกับการทำอะไรก็ทำอยู่อย่างนั้น หากรู้ตัวว่าเป็นเป้าก็อย่าเพลินกับความเคยชินเดิมๆ ขอให้ชิงเปลี่ยนก่อน เพราะหากไม่เปลี่ยนในที่สุดจะถูกบังคับให้เปลี่ยน แบบไม่เต็มใจหรือไม่ก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวด เพราะมฤตยูไม่ชอบสิ่งไม่ทันสมัย แต่จะกวาดเพื่อสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแทน

  โดยเกณฑ์นี้จะเป็นไปถึงกลางกรกฎาคม 2565ก่อนที่มฤตยูจรจะเดินเข้าราศีพฤษภต่อไป.

 • เปลว สีเงิน

  ยังไม่ถึงวันที่ ๒๖ ตุลา........... กรุงเทพฯ ก็เริ่ม "คับแคบ" ตั้งแต่วันที่ ๒๓ แล้ว! เมื่อถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" ประชาชนไม่เป็นแสน-เป็นล้านหรือนี่ ที่ต่างมุ่งหน้าสู่สนามหลวง ด้วยใจประสงค์ตรงกัน?
 • บทบรรณาธิการ

  พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ แนะนำหนทางสู่การตระหนักรู้และทำในสิ่งที่ควรเพื่อเดินหน้าต่อไปในห้วงแห่งความโศกเศร้าหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในหัวข้อ รับมือกับความเศร้าโศกในยามสูญเสีย
 • เอ็กซ์-ไซท์

  หนุ่มชาวนครปฐมทำทอง1บาทหล่นหาย แต่โชคดีได้รับคืนหลังนายกอบต.สระพัฒนา เก็บได้ระหว่างเดินทางไปวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ก่อนติดต่อส่งคืนเจ้าของขอบคุณ "สมกับเป็นตัวแทนชาวบ้าน"
  หน่วยเฉพาะกิจโชคชัย จังหวัดชุมพรจับพ่อค้ายาบ้า "แก๊งหนุ่ม ซอมบี้" ยึดของกลางยาบ้าตราแอปเปิ้ลร่วมหมื่นเม็ด เผยเดือนเดียวจับ 25 คดี
  ชาวประมงพื้นบ้านหาดเจ้าสำราญ จัดกิจกรรม “สานต่อคำสอนพ่อ” นำศาลพระภูมิที่ชำรุดทิ้งกลางทะเล ทำเป็นปะการังเทียมให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืน
 • x-cite inside

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ ความรู้สึก และหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าพสกนิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดการหลอมรวมใจของคนไทยในการ “ทำดีตามรอยพ่อ” เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรัก ให้เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง